Дата: 08.12.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2310

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg, разработена от БСК по проект, финансиран от ОП "РЧР", беше представена по време на форум на Европейския център за развитие на професионалното образование – Cedefop. По време на събитието, което се проведе в Солун (Гърция) на 7 и 8 декември 2015 г., Cedefop представи изследванията си за необходимите умения и работни места в Европа, както и проучвания в областта на дефицитите на пазара на труда.

По време на двудневната среща бяха обсъждани ключовите приоритети и предизвикателствата, които да намалят несъответствията между образованието и пазара на труда в областта на уменията. Дискутирани бяха и публично-частните партньорства и публичните политики, които насърчават развитието на умения в полза на икономиките.

Представителят на Българската стопанска камара Ваня Кирова представи MyCompetence.bg.  Информационната система предлага безплатна възможност за самооценка на работници, служители и мениджъри, както и внедряването на професионални стандарти в управлението на човешкия капитал в предприятията. Най-често срещаните дефицити в уменията на работещите у нас са в областта на търговските компетенции, личната ефективност, воденето на преговори, управлението на конфликти и процеси и вземането на решения, показват данните от тестването на мениджъри и служители в MyCompetence.bg.

Интерес към информационния продукт на БСК е проявен от страна на Главна дирекция „Заетост“, BUSINESSEUROPEМеждународната организация по труда и др. „Нашата страна може с право да се гордее за приноса си към внедряването на компетентностния модел в българската и европейската икономика“, коментира във връзка с конференцията програмният директор в БСК Жечко Димитров.

Презентацията на Ваня Кирова можете да видите като прикачен файл.