БСК е изпълнител, избран чрез процедура по ЗОП, на договор за изпълнение на услуги по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент МТСП. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договор за финансиране № РД04-240/22.12.2017 г.

Финансираща програма: ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Бюджет: Общата стойност на договора е в размер на 2 024 165 лева без ДДС 

Период на изпълнение: 23.12.2017 - 31.10.2019 г.

Обхват на проекта: Национален

Предмет на договора: Развитие на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence чрез разширяване на капацитета и обхвата на MyCompetence и прилежащата инфраструктура, актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели (СКМ) в 20-те икономически сектора, обхванати от системата, разработване на e-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и на работни места като основа за разработване на новите СКМ, разработване на електронни обучения, както и на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила. 

Целеви групи: Служители на институции, работещи в сферата на пазара на труда, работодатели, търсещи работа лица, заети лица.

Дейност 1 - Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence и прилежащата инфраструктура чрез:

 • Етап 1: Учредяване на секторни консултативни съвети (СКС) в нови пет икономически сектора: автомобилостроене („Производство на части и принадлежности за автомобили“), производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, добивна промишленост, производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати и сектор „Строителство“ с изключение на „Довършителни строителни дейности“).
 • Етап 2: Разработване и внедряване на е-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и работни места, като основа за разработване на секторни компетентностни модели (СКМ) в новите 5 (пет) сектора.
 • Етап 3: Разработване, тестване и утвърждаване на секторни компетентностни модели на 20 (двадесет) ключови длъжности в посочените пет икономически сектора;
 • Етап 4: Разработване, тестване, валидиране и апробиране на нови е-инструменти за оценка на компетенциите и е-обучения за развитие на преносими и специфични компетенции, включени в секторните компетентности модели;

Дейност 2 - Актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда

Дейност 3 - Разработване на електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията като елемент от Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence

Дейност 1:

 • Разширена инфраструктура на MyCompetence чрез учредени секторни консултативни съвета в 5-те икономически сектора;
 • Идентифицирани ключови длъжности в 5-те нови икономически сектора;
 • Разработени и тествани СКМ на 20 ключови длъжности в 5-те нови икономически сектора;
 • Разработени, тествани и валидирани най-малко 5 (пет) инструмента (тестове) за оценка на компетенции в съответствие с потребностите на утвърдените 25 сектора, обхванати в MyCompetence;
 • Разработени, тествани и валидирани най-малко 7 (седем) електронни обучения по преносими и специфични компетенции, включени в секторни компетентностни модели;

Дейност 2:

 • Изготвени доклади-предложения за идентифициране на новите ключови длъжности – не по-малко от 50 броя (20 в новите 5 сектора и не по-малко от 30 - в 20-те сектора, обхванати от MyCompetence в периода 2010-2015г.);
 • Изготвени доклади с резултатите от оценката на степента на валидност и актуалност на създадените СКМ на ключовите за сектора длъжности, спрямо промените – 20 броя;
 • Описани не по-малко от 60 критично важни „рамки от компетенции“;
 • Разработен софтуерен модул за структуриране и съпоставяне на информацията в MyCompetence и ESCO;
 • Разработен софтуерен модул за структуриране и съпоставяне на информацията в MyCompetence и EQF (НКР);
 • Разработен електронен каталог на компетенциите по професии;
 • Разработен електронен национален класификатор на компетенциите;
 • Разработен електронен речник на генерични компетенции;
 • Разработен електронен речник на понятията в компетентностно базираният мениджмънт.
 • Обновено съдържание на компетентностните модели от първите 20 икономически сектора;

Дейност 3:

 • Разработен, валидиран и апробиран електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила в предприятията.
Опитът на Националния център за оценка на компетенциите бе представен на форум, посветен на ученето през целия живот

Опитът на Националния център за оценка на компетенциите бе представен на форум, посветен на ученето през целия живот

+
Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

+
Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома

Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома

+
Пазарът на труда се трансформира заради промяната на индустриалните модели

Пазарът на труда се трансформира заради промяната на индустриалните модели

+
Платформата LMSI предоставя информация за бъдещите тенденции на пазара на труда

Платформата LMSI предоставя информация за бъдещите тенденции на пазара на труда

+
Учреден бе СКС

Учреден бе СКС "Добивна промишленост"

+
Учреден бе СКС

Учреден бе СКС "Енергетика"

+
Учреден е Секторен консултативен съвет към сектор „Автомобилна индустрия“

Учреден е Секторен консултативен съвет към сектор „Автомобилна индустрия“

+
Учреден е СКС

Учреден е СКС "Строителство"

+
Учреден е СКС

Учреден е СКС "Парфюмерия и козметика"

+
Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

+
БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора

БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора

+
Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели

Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели

+
Агенцията по заетостта представи в Париж услуга, разработена съвместно с БСК

Агенцията по заетостта представи в Париж услуга, разработена съвместно с БСК

+
Всеки безработен в България ще е с електронно досие

Всеки безработен в България ще е с електронно досие

+
БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

+
БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

+
Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

+
4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

+
Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

+
776 работещи получиха нови компетенции по проекта на БСК

776 работещи получиха нови компетенции по проекта на БСК

+
Жечко Димитров
София 1000, ул. Алабин 16-20
02 932 09 61
Прочетено:1252