Национална конференция на тема: „Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията“, ще се проведе на 25 октомври 2018 г. (четвъртък), от 13:00 до 16:00 часа, в сградата на БСК (ул. „Алабин” 16-20, гр. София, ет. 1!.

Организатор на форума е Българската стопанска камара, в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Форумът ще бъде открит с презентация на изпълнителния председател на БСК Радосвет Радев, на тема „Пазар на труда и умения на работната сила“, след което ръководителят на проекта MyCompetence Жечко Димитров ще представи развитието на Националната система за оценка на компетенциите – степента на напредък, новите функционалности, възможности за разширяване и т.н.

Програмата на форума предвижда ръководители на HR-екипи на големи компании от секторите "Строителство", "Енергетика", "Автомобилна индустрия", "Етерични масла и козметика" и "Добивна промишленост" да поставят основни проблемни въпроси, свързани с управлението на персонала, да дефинират ключовите дефицити по отношение на работната сила и да представят добри практики в тази област.

Във форума ще вземат участие представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, представители на държавни агенции, сдружения на работодателите и синдикатите, мениджъри и специалисти човешки ресурси, образователни дейци, както и други заинтересовани организации.

Конференцията ще бъде предшествана от заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите, който се очаква да приеме отчета за извършеното до момента по изпълнението на проекта и да утвърди разработените секторни компетентностни модели в секторите „Строителство“, „Добивна промишленост“, „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия“, „Производство на части и принадлежности за автомобили“, „Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати“, както и актуализираните секторни модели в останалите 20 сектора от инфраструктурата на националната система MyCompetence.

Вж. Програма на конференцията

Конференцията е открита за медии!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Национална конференция: „Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията“