26.07.2018

Информационната мрежа за оценка на компетенциите - www.mycompetence.bg, разработена от БСК, е посочена като добър пример в обзор на CEDEFOP 

Автор: Мартина Кръстева, експерт КСБ

Предварителните прогнози за необходимите умения могат да бъдат мощен политически инструмент за вземане на решения. Това посочват от Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP). Според експертите в бързо променящия се свят би било от голяма полза да има яснота за това как пазарът на труда ще се трансформира в резултат на развитието на технологиите, изменението на климата и демографските промени. При наличието на тези данни хората ще могат по-лесно да бъдат насочвани за това какви видове образование и обучение да следват, предприятията ще знаят от какви умения ще се нуждаят служителите им, а създателите на политики ще могат да адаптират системите към новите потребности.

"Трудов пазар и интелигентни умения" (LMSI) е платформа, която предоставя информация за настоящите и бъдещите тенденции и може да помогне за вземането на информирани решения. "Оценката за полезността на LMSI нараства и тя се превърна в политически приоритет на ЕС", се посочва в програмата на Европейската комисия за нови умения. Събирането, анализирането и използването на LMSI в процеса на разработване на политики трябва да се основава на процеси, подкрепяни от правителствените органи, и с ангажираността на заинтересованите страни. За CEDEFOP прогнозираните умения и тяхното съчетаване означава процес на разработване и използване на наличната информация от LMSI. От Европейския център са убедени, че по този начин може да се постигне по-добър баланс между предлагането и търсенето на знания, както и насърчаване на икономическото развитие чрез целенасочени инвестиции от страна на отделни лица, държави, региони, сектори или предприятия. "Това не означава планиране на човешките ресурси, като например колко водопроводчици ще са нужни през 2025 г., а е изследване как се развиват пазарите на труда и следователно как се променят работните места, уменията и нуждите от обучение. То не претендира, че е в състояние да предскаже еволюцията на компетенции с каквато и да било сигурност, но очакванията могат да сигнализират за настоящите и възможните бъдещи несъответствия и да дадат насоки как да се преодолеят", обясняват специалистите.

Обзор на CEDEFOP подчертава, че всички държави членки установяват нови и/или разширяват съществуващите дейности за предвиждане на умения и засилват тяхното използване при разработването на политики. Данните за България сочат, че страната ни е в начален етап на този процес. Предприетите ключови действия между 2009 г. и 2013 г. са съфинансирани от Европейския социален фонд, включително създаването на Информационна система за оценка на компетенциите (www.mycompetence.bg), разработена от БСК. През 2013 г. България прие формален механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на работна ръка в правенето и прилагането на правителствените политики. Информацията за пазара на труда се използва от заинтересовани страни от публичния и частния сектор в областта на обучението на национално, регионално и местно равнище. В перспектива стратегическите документи за периода 2014 – 2020 г., като например Националната стратегия за развитие на професионалното образование и обучение, определят като приоритетно междуинституционалното сътрудничество на образователния сектор с бизнеса.

Очаквани умения при изработването на политики

Ефективното предвиждане и съгласуване на уменията, базирано на LMSI, може да свърже образованието, обучението и заетостта, както и да насърчи партньорствата за осигуряване на умения и квалификации, подходящи за работното място и търсени от работодателите. В тази връзка държавите членки използват очакваните умения на национално и регионално равнище в подкрепа на политиките в областта на заетостта, образованието и обучението:

Методи за прогнозиране на очакваните умения

Методите за очакваните умения варират в ЕС, като сред основните са оценка на знанията и бъдещи прогнози. Източниците на данни също са различни. Използваните начини могат да повлияят на наличните данни, и обратно. Някои методи са по-добри в описването на текущото състояние на предлагането и търсенето на умения, други – при предоставянето на дългосрочни прогнози.

Различните способи означават, че очакванията за квалификации могат да хвърлят светлина върху краткосрочните, средносрочните и дългосрочните проблеми и да подкрепят разработването на политики на макро-, мезо- и микрониво. Всички държави членки, с изключение на Чехия, Кипър и Унгария, използват оценка или одит на уменията на национално и/или, както е в Швеция, на регионално равнище. Много страни от ЕС използват също и количествени прогнози. Те обикновено се основават на икономически модели, които правят предположения за множеството фактори, оказващи влияние върху пазара на труда, за да оценят бъдещото развитие в различните сектори, професии и умения. За да бъдат ефективни, количествените прогнози се нуждаят от качествени данни за пазара на труда в продължителни времеви периоди.

Ефективно предвиждане на уменията

Традициите, практиките и административната структура на всяка държава членка оформят своя подход към управлението на уменията. Никой модел обаче не може да гарантира ефективността на предвиждането на квалификации като политически инструмент, но някои принципи могат да помогнат за координирането на участниците и целевите групи и процеси:

  • ясни политически цели;
  • използване на резултатите от всички заинтересовани страни;
  • разпространение, за да се гарантира широкообхватно въздействие;
  • устойчиво финансиране.

Ефективното предвиждане на уменията зависи от разпространението на резултатите. Повечето страни в ЕС споделят информацията, включително доклади, пред широка аудитория чрез средствата за масова информация: списания, уеб сайтове, телевизия, вестници, семинари и други събития. Ирландия, Литва и Люксембург например имат уеб портали за умения.

Постигане и финансиране

Резултатите от прогнозирането на умения трябва да бъдат тълкувани и представени по разбираем и атрактивен начин за всяка целева група. Например информацията за търсене на работа трябва да бъде местна или да дава реалистични перспективи за мобилност. Предвид нуждите на потребителите, е създаден порталът Skills Panorama, имащ за цел да направи LMSI лесно достъпна за тези, които се нуждаят от нея в целия ЕС.

Точното прогнозиране на очакваните умения зависи в не по-малка степен от финансирането. В повечето държави членки министерствата на образованието или труда са основните органи, които осигуряват средства. Асоциациите на работодателите и синдикатите също финансират мерки, като например проучвания на работодатели и служители (Гърция). В Литва институциите за висше образование са длъжни да провеждат анкети сред работодатели, за да оценят удовлетвореността им от завършилите висше образование. Европейският социален фонд подкрепя дейности за предвиждане на умения в страните от ЕС с нововъзникващи и установени системи, включително в Естония, Франция, Латвия, Литва, Малта, Австрия, Румъния и Словения.

С поглед към бъдещето

Анализ на CEDEFOP за подходите за прогнозиране на уменията в ЕС показва развитие на национално ниво и наличие на добри практики, които могат да вдъхновяват заинтересованите страни от други държави. В сътрудничество с властите и засегнатите лица, включително социалните партньори, CEDEFOP предоставя технически експертен опит, методи и инструменти за насърчаване на кооперирането. "По този начин може да се помогне за изграждането на път за развитие на предвиждането и съгласуването на уменията", подчертават от Европейския център.

 

Дата: 26.07.2018

Източник: vestnikstroitel.bg

Прочетено: 3863