Националният център за оценка на компетенции (НЦОК) подпомага разработването и прилагането на компетентностния подход в управлнието на човешките ресурси. Ключов инструмент в работата на НЦОК е информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, създадена в рамките на проект на БСК, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

Томчо Томов

Директор

Петя Цветкова

Експерт, Национален център за оценка на компетенциите