23.10.2019

Заключителна конференция по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 "Развитие на националната система за оценка на компетенциите MyCompetence” се проведе днес (23 октомври 2019 г.), в МТСП. Форумът беше открит от зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, а постигнатите резултати по проекта бяха представени от Елка Димитров, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП и ръководител на проекта. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и беше изпълнен от МТСП в периода 2017-2019 г., в партньорство с Българската стопанска камара.

В рамките на днешния форум Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара, представи националната система за оценка на компетенциите MyCompetence. Системата беше разработена от БСК в периода 2010-2014 г. по проект, финансиран от ОПРЧР, а сега, в рамките на проекта на МТСП MyCompetence беше надградена с нови пет икономически сектора. Освен това, бяха актуализирани разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда. Екипът на БСК разработи и електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията като елемент от Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence.

Професиите се променят. Според изследванията, около 35-40% от съществуващите професии до 20 години ще бъдат заменени от напълно нови. Вероятно в дългосрочен план почти няма да има професия, която да остане незасегната от дигитализацията и автоматизацията. Сега промяната обхваща преди всичко клъстери от дейности в рамките на отделни групи професии. При 6 от всеки 10 професии около 40% от дейностите подлежат на непосредствено автоматизиране“, подчерта в изказването си Томчо Томов. Той изтъкна, че по данни на Европейския център за обучение и развитие, в последните няколко години около 43% от работещите в ЕС са преживяли промени в технологиите на работното място и 47% - промени в организацията и методите на работа. А според института McKinney в следващите 20 г., на Европа ще са нужни 20 млн. високо квалифицирани специалисти.

Все повече се изостря разминаването между търсене и предлагане на умения на пазара на труда. Все по-широко ще се отваря ножицата в заетостта между високо и ниско квалифициран труд. В самите компании се задълбочава тенденцията на формиране на „ядро“ и „периферия“, като две обособени и различни по значение групи персонал. Остро нараства потребността от т.нар. STEM умения (наука, технологии, инженеринг, математика) и от комбинации от умения“, каза още Томчо Томов.

В този контекст, MyCompetence е уникална за България и Европа, общодостъпна, национална електронна система, подпомагаща развитието на човешкия капитал. Основните цели на системата са: Повишаване капацитета и адаптивността на работната сила към променящите се изисквания на пазара на труда; Балансиране търсенето и предлагането на умения на пазара на труда; Въвеждане на съвременни иновативни модели в управлението на човешките ресурси, основаващи се на компетентностния подход; Изграждане на устойчива връзка между образованието, обучението и пазара на труда; Адаптиране на политиките по заетостта към потребностите на пазара на труда.

Според проучване на Deloitte, ефектите за предприятията от внедряването на компетентностно базираното управление на човешките ресурси се изразяват в повишаване на производителността на труда, намаляване на разходите за подбор на персонал, намаляване на текучеството, нарастване на удовлетвореността от труда, възвращаемост на инвестициите в обучение.

До момента www.mycompetence.bg има 2,5 млн. посетители и 45 000 активни потребители (физически и юридически лица), сред които 21 университета и над 17 000 студенти. 26 000 са успешно преминалите електронни курсове за обучение и ползвалите инструменти за оценка на компетенции. Налице са положителни отзиви на водещи в областта експерти от 13 държави - Великобритания, Германия, Израел, Холандия, Австрия, Белгия, Италия, Испания, Португалия, Естония, Чехия, Словакия, Румъния.

В организационната инфраструктура на MyCompetence, освен екипът разработчици, са включени 25 секторни консултативни съвета с над 300 участници в тях (работодатели, мениджъри, социални партньори, представители на държавни и образователни институции), 280 пилотни предприятия и 10 регионални центъра за оценка на компетенциите.

Системата съдържа компетентностни профили на 1300 ключови за 25-те икономически сектора длъжности; Национален класификатор на компетенциите, обхващащ 1000 компетенции; Електронен каталог на компетенциите по професии; Електронни речници; Europass CV; електронни модули за разработване на фирмен компетентностен модел, за анализ, одит и оценка на длъжностите в предприятието и за оценка на потребностите и ефекта от проведено обучение на персонала в съответното предприятие.

В MyCompetence могат да бъдат намерени и 47 електронни обучения, 14 международни платформи за електронно обучение, 20 електронни инструменти за оценка на компетенции, 360 градусова обратна връзка, тестове за самооценка за пригодност към отделна ключова длъжност. В процеса на тестване на електронните обучения и инструментите за оценка на компетенциите са участвали общо 2600 респонденти от 280-те пилотни предприятия.

През 2016-2017 г. към MyCompetence беше изграден специален модул „Личностен профил на търсещото работа лице“ за нуждите на Агенцията по заетостта. Модулът представлява дигитален модел за профилиране, интегриран в процесите на работа на дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ), изграден като WEB-приложение, достъпно за всички потребители през стандартен Интернет браузер. Съдържа задълбочена и структурирана информация за трудовия опит, уменията, личните качества и нагласите на търсещите работа лица. Модулът осигурява онлайн достъп до инструменти за оценка и развитие. Потребителите на модула са: служители в ДБТ; регистрирани в ДБТ безработни/заети; лица, чиято регистрация е изтекла и ползват информацията за лични цели.

«Като всяка динамична онлайн базирана система, MyCompetence има висок потенциал за развитие“, подчерта Томчо Томов. Той сподели, че предстои нейната интеграция с Електронното правителство, с Европейската класификация на уменията ESCO, със системите и моделите на МТСП за прогнозиране на пазара на труда и на потребностите от нови умения, както и с базите данни на Агенцията по заетостта (EURES). Необходима е и интеграция с модели и политики на МОН в областта на висшето и професионалното образование, в т.ч. дуалното обучение и системата за валидиране на знания и умения, придобити по неформален път. Според Томчо Томов, сред перспективните направления за развитие на MyCompetence е увеличаването на обхванатите сектори, професии и ключови длъжности, броя на разработените е-инструменти за обучение и оценка, модулите, свързани с подпомагане управлението на човешките ресурси в предприятията и др.

Дата: 23.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 15568