Наименование на обществената поръчка: „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“

Бюджет: 2 024 165 лева без ДДС 

Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в съответствие с договор за изпълнение на услуги по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Период на изпълнение: 2017-2019 г.

Договор за финансиране № РД04-240/22.12.2017 г.

Финансираща програма: ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Обхват на проекта: Национален

________________

Вж. Доклад за приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда [pdf]

Обща цел на проекта: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез надграждане и разширяване на системата за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

Предмет на договора: Развитие на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence чрез разширяване на капацитета и обхвата на MyCompetence и прилежащата инфраструктура, актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели (СКМ) в 20-те икономически сектора, обхванати от системата, разработване на e-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и на работни места като основа за разработване на новите СКМ, разработване на електронни обучения, както и на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила.

Дейност 1 - Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence и прилежащата инфраструктура чрез:

 • Учредяване на секторни консултативни съвети (СКС) в нови пет икономически сектора: сектор „Преработваща промишленост“, дейност „Производство на части и принадлежности за автомобили“; сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, дейност „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия“; сектор „Добивна промишленост“; сектор „Преработваща промишленост“, дейност „Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати“; сектор „Строителство“ (с изключение на „Довършителни строителни дейности“). Разработване и внедряване на е-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и работни места, като основа за разработване на секторни компетентностни модели (СКМ) в новите 5 (пет) сектора.
 • Разработване, тестване и утвърждаване на секторни компетентностни модели на 20 ключови длъжности в посочените пет икономически сектора;
 • Разработване, тестване, валидиране и апробиране на нови е-инструменти за оценка на компетенциите и е-обучения за развитие на преносими и специфични компетенции, включени в секторните компетентности модели;

Дейност 2 - Актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда:

 • Оценка на валидността и актуалността на разработените и утвърдени в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в 20-те икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда.
 • Таксономия и осигуряване на съпоставимост на информацията в MyCompetence
 • Обновяване съдържанието на секторните компетентностни модели

Дейност 3 - Разработване на електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията като елемент от Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence:

 • Разработване на електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията
 • Внедряване, валидиране и апробиране на електронния модул

Постигането на целите на проекта и очакваните резултати:

 • Разширена инфраструктура на MyCompetence чрез учредени секторни консултативни съвета в 5-те икономически сектора;
 • Идентифицирани ключови длъжности в 5-те нови икономически сектора;
 • Разработен, валидиран и апробиран електронен модул за анализ, одит и оценка на длъжности в предприятията;
 • Разработени и тествани Секторни компетентностни модели в 5-те нови икономически сектора;
 • Разработени, тествани и валидирани най-малко 5 инструмента (тестове) за оценка на компетенции в съответствие с потребностите на утвърдените 25 сектора, обхванати в MyCompetence;
 • Разработени, тествани и валидирани най-малко 7 електронни обучения по преносими и специфични компетенции, включени в секторни компетентностни модели;
 • Описани не по-малко от 60 критично важни „рамки от компетенции“;
 • Разработен софтуерен модул за структуриране и съпоставяне на информацията в MyCompetence и ESCO;
 • Разработен софтуерен модул за структуриране и съпоставяне на информацията в MyCompetence и EQF (НКР);
 • Разработен електронен каталог на компетенциите по професии;
 • Разработен електронен национален класификатор на компетенциите;
 • Разработен електронен речник на генерични компетенции;
 • Разработен електронен речник на понятията в компетентностно базираният мениджмънт;
 • Обновено съдържание на компетентностните модели и длъжности от първите 20 икономически сектора в съответствие с новите изисквания;
 • Интегрирани в компетентностните модели нови, важни компетенции и поведенчески индикатори, измерващи степента на тяхното владеене;
 • Разработен, валидиран и апробиран електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила в предприятията;
 • Проведени обучения за работа с модула на специалисти от 25-те сектора;
 • Внедряване, апробиране и валидиране на електронния модул в пилотни предприятия от всеки от 25-те икономически сектора.
 • Работодатели и ръководители човешки ресурси;
 • Работници и служители;
 • Служители в институции и организации, работещи на пазара на труда и осъществяващи контрол;
 • Търсещи работа лица, заети лица;
 • Образователни институции;
 • Учащи и студенти.
MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители

MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители

+
На работа след карантина

На работа след карантина

+
Отново на работа? Подготвeте се от вкъщи!

Отново на работа? Подготвeте се от вкъщи!

+
Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

+
Три актуални проекта на БСК бяха представени пред Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на среща в БСК

Три актуални проекта на БСК бяха представени пред Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на среща в БСК

+
ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

+
MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

+
Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

+
Опитът на Националния център за оценка на компетенциите бе представен на форум, посветен на ученето през целия живот

Опитът на Националния център за оценка на компетенциите бе представен на форум, посветен на ученето през целия живот

+
Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

+
Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома

Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома

+
5 години от създаването на информационна система за оценка на компетенциите - MyCompetence

5 години от създаването на информационна система за оценка на компетенциите - MyCompetence

+
Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

+
БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора

БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора

+
Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели

Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели

+
Агенцията по заетостта представи в Париж услуга, разработена съвместно с БСК

Агенцията по заетостта представи в Париж услуга, разработена съвместно с БСК

+
БСК успешно разработи електронен модул

БСК успешно разработи електронен модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта

+
БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

+
Томчо Томов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+359 2 932 09 46
Биляна Бонева
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 56
Мариана Димова
0886 90 11 18
Прочетено:3313