Наименование на обществената поръчка: „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“

Бюджет: 2 024 165 лева без ДДС 

Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в съответствие с договор за изпълнение на услуги по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Период на изпълнение: 2017-2019 г.

Договор за финансиране № РД04-240/22.12.2017 г.

Финансираща програма: ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Обхват на проекта: Национален

Обща цел на проекта: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез надграждане и разширяване на системата за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

Предмет на договора: Развитие на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence чрез разширяване на капацитета и обхвата на MyCompetence и прилежащата инфраструктура, актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели (СКМ) в 20-те икономически сектора, обхванати от системата, разработване на e-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и на работни места като основа за разработване на новите СКМ, разработване на електронни обучения, както и на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила.

Дейност 1 - Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence и прилежащата инфраструктура чрез:

 • Учредяване на секторни консултативни съвети (СКС) в нови пет икономически сектора: сектор „Преработваща промишленост“, дейност „Производство на части и принадлежности за автомобили“; сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, дейност „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия“; сектор „Добивна промишленост“; сектор „Преработваща промишленост“, дейност „Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати“; сектор „Строителство“ (с изключение на „Довършителни строителни дейности“). Разработване и внедряване на е-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и работни места, като основа за разработване на секторни компетентностни модели (СКМ) в новите 5 (пет) сектора.
 • Разработване, тестване и утвърждаване на секторни компетентностни модели на 20 ключови длъжности в посочените пет икономически сектора;
 • Разработване, тестване, валидиране и апробиране на нови е-инструменти за оценка на компетенциите и е-обучения за развитие на преносими и специфични компетенции, включени в секторните компетентности модели;

Дейност 2 - Актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда:

 • Оценка на валидността и актуалността на разработените и утвърдени в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в 20-те икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда.
 • Таксономия и осигуряване на съпоставимост на информацията в MyCompetence
 • Обновяване съдържанието на секторните компетентностни модели

Дейност 3 - Разработване на електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията като елемент от Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence:

 • Разработване на електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията
 • Внедряване, валидиране и апробиране на електронния модул

Постигането на целите на проекта и очакваните резултати:

 • Разширена инфраструктура на MyCompetence чрез учредени секторни консултативни съвета в 5-те икономически сектора;
 • Идентифицирани ключови длъжности в 5-те нови икономически сектора;
 • Разработен, валидиран и апробиран електронен модул за анализ, одит и оценка на длъжности в предприятията;
 • Разработени и тествани Секторни компетентностни модели в 5-те нови икономически сектора;
 • Разработени, тествани и валидирани най-малко 5 инструмента (тестове) за оценка на компетенции в съответствие с потребностите на утвърдените 25 сектора, обхванати в MyCompetence;
 • Разработени, тествани и валидирани най-малко 7 електронни обучения по преносими и специфични компетенции, включени в секторни компетентностни модели;
 • Описани не по-малко от 60 критично важни „рамки от компетенции“;
 • Разработен софтуерен модул за структуриране и съпоставяне на информацията в MyCompetence и ESCO;
 • Разработен софтуерен модул за структуриране и съпоставяне на информацията в MyCompetence и EQF (НКР);
 • Разработен електронен каталог на компетенциите по професии;
 • Разработен електронен национален класификатор на компетенциите;
 • Разработен електронен речник на генерични компетенции;
 • Разработен електронен речник на понятията в компетентностно базираният мениджмънт;
 • Обновено съдържание на компетентностните модели и длъжности от първите 20 икономически сектора в съответствие с новите изисквания;
 • Интегрирани в компетентностните модели нови, важни компетенции и поведенчески индикатори, измерващи степента на тяхното владеене;
 • Разработен, валидиран и апробиран електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила в предприятията;
 • Проведени обучения за работа с модула на специалисти от 25-те сектора;
 • Внедряване, апробиране и валидиране на електронния модул в пилотни предприятия от всеки от 25-те икономически сектора.
 • Работодатели и ръководители човешки ресурси;
 • Работници и служители;
 • Служители в институции и организации, работещи на пазара на труда и осъществяващи контрол;
 • Търсещи работа лица, заети лица;
 • Образователни институции;
 • Учащи и студенти.
Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

+
Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома

Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома

+
5 години от създаването на информационна система за оценка на компетенциите - MyCompetence

5 години от създаването на информационна система за оценка на компетенциите - MyCompetence

+
Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

+
БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора

БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора

+
Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели

Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели

+
Агенцията по заетостта представи в Париж услуга, разработена съвместно с БСК

Агенцията по заетостта представи в Париж услуга, разработена съвместно с БСК

+
БСК успешно разработи електронен модул

БСК успешно разработи електронен модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта

+
БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

+
Томчо Томов
София 1000, ул. Алабин 16-20
+359 2 /932 09 46
Прочетено:118