В изпълнение на проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Българска стопанска камара свиква заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите.

Заседанието ще се проведе на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 9:30 до 11:00 часа в сградата на Българската стопанска камара, ул. „Алабин” 16-20, гр. София, ет. 1.

За допълнителна информация: 02/9871990, мобилен телефон 08998 88475 или на e-mail: a.boykov@competencemap.bg.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите