На 28 и 29 ноември 2019 г., в Министерството на труда и социалната политика (ул. Триадица 2, София), ще се проведе партньорска проверка на тема „Национална система за оценка на компетенциите MyCompetence“.

Цел на проверката

Партньорският преглед ще се съсредоточи върху системите за оценка на компетентността и участието на участниците на пазара на труда в идентифицирането на нуждите от умения и компетентност.

Използваната в България система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence е онлайн базирана система, която предоставя информация, инструменти и специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. MyCompetence включва 370 модела на компетентност на ключови работни места в 25 икономически сектори.

Всеки модел на компетентност включва описание на длъжността, задачите и отговорностите, необходимите квалификации, както и знанията, уменията и компетенциите. Компетенциите са групирани в три групи: основни компетенции, управленски компетенции и специфични компетенции. Компетентностите са в съответствие с Националната квалификационна рамка. MyCompetence предоставя също инструменти за самооценка за идентифициране на пропуски в уменията и платформа за електронно обучение за повишаване на квалификацията.

MyCompetence е разработена от Българската стопанска камара, в сътрудничество с две национални синдикални организации. Националната мрежа за оценка на компетенциите, която включва работодатели, мениджъри, съветници, консултанти, експерти от правителствените органи и други институции, отговаря за разработването и актуализирането на моделите на компетентност.

По време на партньорския преглед ще бъдат обсъдени следните теми:

  • Какъв опит имат държавите при изработването на модели на компетенции / специфични за сектора стандарти?
  • Как страните осигуряват интегрирането на специфични за сектора стандарти (или модели на компетенции) с националните стандарти за образование и обучение?
  • Как се използват специфичните за сектора стандарти за актуализиране и модернизиране на учебни програми и квалификации?
  • Какви примери за ефективни структури за сътрудничество между участниците в образованието и обучението и на пазара на труда има в страните в контекста на разработване на модели на компетенции?
  • Каква е ролята на секторните комитети за умения / секторните съвети за умения в този контекст и как могат да бъдат създадени такива органи?
  • Каква подкрепа е необходима за развитието на ефективни структури за сътрудничество и от кого?
  • Ефективни ли са методите и инструментите за извършване на оценката?
  • Какво би могло да се подобри за 1) оптимизиране на процеса на съпоставяне на уменията на хората с изискванията за работа; 2) гарантиране, че учащите могат да надграждат съществуващите си умения чрез допълнително обучение; и 3) гарантиране, че резултатите от тестовете се записват и валидират по начин, който представлява валута на пазара на труда?
  • Какъв е Вашият опит, какви са ефективни мерки за подкрепа за създаване и поддържане на необходимата инфраструктура, за да се гарантира, че учащите и работниците се възползват от системата за оценка?

Предвижда се в партньорската проверка да се включат до 30 участници, вкл. представители и експерти от приемащата държава (България) и осем партньорски страни (Белгия, Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Малта, Словения и Испания). В партньорската проверка ще участват и представители на Европейската комисия.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Партньорска проверка на тема „Национална система за оценка на компетенциите MyCompetence“