24.01.2020

„MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС“, се казва в Доклад на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия, публикуван в края на м. януари 2020 г. Докладът представя ключови обобщения от партньорската проверка на Националната информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, създадена от Българската стопанска камара, в изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В доклада се посочва, че сближаването на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда е ключов аспект за подобряване на пригодността за заетост на учащите се и работниците. Страните, участващи в партньорската проверка, подчертават, че е жизненоважно участниците на пазара на труда да участват в дискусията относно стандартите за образование и обучение и съдържанието на учебните програми.

„Ключовите компетенции са важна част от системите за оценка на компетентността. Това разбиране трябва да бъде отразено в учебните програми на системата за образование и обучение. Основните компетенции се оценяват от работодателите. MyCompetence предлага добър пример за това как професионалните умения и ключовите компетенции могат да бъдат интегрирани в една и съща система на компетентности. В MyCompetence всяка длъжност е описана по отношение на техническите компетенции и квалификации, както и меките умения и поведенчески нагласи, които са от съществено значение за съответните работни позиции. Инструментът предоставя възможност за самооценка на ключовите компетентности и предлага онлайн възможности за обучение за по-нататъшното им развитие. Съгласуването на описанието и терминологията на компетенциите с ESCO, както е установено от MyCompetence, е добра стратегия за стандартизация“, се казва в доклада.

Авторите на доклада препоръчват MyCompetence да се разшири с нови икономически сектори (освен обхванатите до момента 25 сектора) и да се интегрира със системи за прогнозиране на умения, както и със системата за професионално образование и обучение. „Като цяло, моделите на компетентност и специфичните за сектора стандарти следва да станат по-видими чрез конкретни инициативи за разпространение. По-голямата информираност за моделите на компетентност и секторните стандарти би насърчила търсещите работа и работодателите да ги използват като ориентир, за да ориентират своя избор“, се казва в доклада.

Сред препоръките са още:

  • Моделите на компетентност постоянно да се актуализират, за да отразят промените на пазара на труда и да позволят прогнозиране на необходимите умения в бъдеще. Участниците в пазара на труда да бъдат включени в този процес и да предоставят информация.
  • Системата за образование и обучение трябва да се стреми да интегрира напречните умения, меките умения и дигиталните умения, ключови в учебните програми. За тази цел „ученето да се учи“ се счита за една от най-важните ключови компетентности.
  • Важно е да се подкрепи разработването на общ език и общи терминологии за умения и компетенции, споделяни от всички участници на пазара на труда и от сектора на образованието и обучението. Използването на европейски инструменти (EQF, ESCO) може да помогне в това отношение.
  • Системата да се надгради с възможност за валидиране на неформално придобити знания и компетенции. Секторните съвети за умения могат потенциално да играят роля в процеса на валидиране.
  • Докато онлайн инструментите за извършване на оценки на уменията са лесно достъпни за много хора, хората с ниска цифрова грамотност и без достъп до компютър може да бъдат изключени от използването на такива инструменти. Специалното обучение за повишаване на цифровите нива на умения или подкрепа при използването на тези инструменти би могло да бъде вариант за премахване на бариерите за нискоквалифицираните лица да използват такива системи.

Дата: 24.01.2020

Източник: БСК

Прочетено: 14258