Заключителна конференция по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 "Развитие на националната система за оценка на компетенциите MyCompetence”, ще се проведе на 23 октомври 2019 г., сряда, от 10.00 до 13.00 часа, в зала Пресцентър на МТСП (ул. Триадица 2, служебен вход).

Конференцията ще бъде официално открита от зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Постигнатите резултати по проекта ще бъдат представени от Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и тудова мобилност“ в ВТСП и ръководител на проекта.

Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара, ще представи националната система за оценка на компетенциите MyCompetence. Системата беше разработена от БСК в периода 2009-2013 г. по проект, финансиран от ОПРЧР, а сега, в рамките на проекта на МТСП MyCompetence беше надградена с нови пет икономически сектора.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заключителна конференция по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01