Център „Връзки с обществеността и протокол” осъществява контактите на БСК с различни заинтересовани страни, сред които медиите, обществеността, държавните институции, неправителствените организации, членовете и служителите на БСК.

Основна задача на експертите в центъра е да улесняват комуникацията между всеки, който проявява интерес към дейността и целите на БСК, както и да предоставят актуална и своевременна информация на обществеността за инициативите, становищата и приоритетите на камарата.

Дейността на център "Връзки с обществеността и протокол" е насочена в няколко направления:

  • Събиране, анализиране и обобщаване на информация, представляваща интерес за екипа и членовете на БСК;
  • Изготвяне на информационни онлайн бюлетини по ключови теми и акценти;
  • Организиране на информационни и представителни събития;
  • Провеждане на специализирани обучения по комуникационни умения и др.;
  • Работа със заинтересованите от дейността на БСК страни, вкл. медиите;
  • Поддържане на корпоративните уеб-канали на БСК, в т.ч. официален сайт, групи в социалните мрежи, уеб-страници на проекти и инициативи на камарата.

Политика за защита на личните данни

Пресцентърът на Българската стопанска камара (БСК) поддържа списък с представители на средствата за масова информация, с цел информиране на обществеността за дейността и позициите на БСК.

Списъкът съдържа: Имена на журналисти/редактори/ръководители на медии; Имена на експерти/ръководители „Връзки с обществеността“ на институции, организации и фирми; Името на медията/организацията/институцията/фирмата, която съответното лице представлява; Тематичен ресор, за който съответното лице отговаря (незадължително); Служебен/личен електронен адрес; Телефон (мобилен и/или стационарен).

Пресцентърът на БСК не предоставя на трети лица съхраняваните лични данни, следвайки изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

С писмено уведомление, изпратено на адрес pr@bia-bg.com, всяко лице, включено в списъка, поддържан от Пресцентъра на БСК, може да поиска заличаване от списъка или корекция на вписаните му лични данни, както и да заяви желание за включване в списъка с цел получаване на информация за дейността и позициите на БСК.

Анета Алашка

Директор "Връзки с обществеността и протокол"

Гергана Гиздина

Експерт "Връзки с обществеността"

Гергана Прокопова

Експерт "Протокол"

Мина Михайловска-Владимирова

Експерт "Организиране на събития"