Център „Връзки с членовете на БСК“ организира и координира дейностите, свързани с пряката подкрепа, укрепването и развитието на регионалните и браншови организации, и другите колективни членове на БСК, вкл.:

  • Координира връзките на колективните членове на БСК с останалите организационни направления на камарата;
  • Издава референции за участие в търгове и сертификати за делегиране на права за представителност в различните форми на социален диалог;
  • Предоставя информация и координира участието на колективните членове на БСК в изработването на становища и предложения по изменения в законодателната рамка, регулаторните режими и др.

В рамките на своята дейност центърът подпомага:

  • създаването и развитието на регионални, браншови, клъстерни и др. бизнес организации, вкл. съдейства за изготвянето на учредителна документация;
  • повишаването на административния капацитет и експертизата на колективните членове на БСК, вкл. чрез организиране на различни форуми и обучения;
  • разработването на стратегически документи и изпълнението на браншови и регионални политики, насочени към защита на индустриалните интереси на колективните членове на БСК и членуващите в тях фирми;
  • разработването и управлението на проекти с външно финансиране;
  • реализирането в практиката на проекти, позволяващи въвеждане на нови методи и процеси на работа с цел повишаване на конкурентоспособността, вкл. чрез използване на потенциала на реално съществуващи партньорски мрежи;
  • партньорството на колективните членове на БСК с представителите на централната и местните власти, както и участието им в работата на различни органи, комитети и работни групи на секторно и регионално равнище;
  • кандидатстването на браншови организации за членство в утвърдени организации на европейско ниво.

Мирослав Тончев

Главен директор

Красимира Рангелова

Главен експерт "Висши училища" и експерт КСО

Росен Сиркьов

Главен директор