Център „Чиста индустрия” (Програма "Енергетика и климат" към Център "Предприемачество") при БСК подпомага диалога между администрацията и бизнеса при изпълнението на нормативните изисквания за намаляване на въздействията върху околната среда и повишаване на ефективността и производителността.

Центърът подготвя становища по проекти на нормативни актове по околна среда и отстоява приемането и прилагането им пред изпълнителната и законодателната власт. Екипът на центъра участва в работата на националните консултативни съвети, работни групи и комитети към министерства и други институции.

Експертите на центъра подпомагат въвеждането на най-добрите налични техники и технологии в отделните сектори на икономиката, вкл. т.нар. „по-чисто производство”, кръгова икономика, биоикономика и др.

Експертите работят по изпълнението на проекти, в които като преки бенефициенти на резултатите са браншови и регионални асоциации и отделни фирми, членове на БСК – създаване на платформа за повторна употреба на отпадъци, SWANplatform.eu, платформа за обмен на знания за управление по околна среда, предприемачество - Smecomp, анализ възможностите за въвеждане на новото законодателство, съвместно със засегнатия бизнес, и др.

Съвместно с партньори, БСК участва в създаването на неформални инициативи, групи и обединения на експерти за подпомагане дейността на индустрията, прилагане на съвременни подходи в производството и постигане на значими резултати в ресурсната ефективност, управлението на отпадъците и кръговата икономика – КРИК, Пластик пакт България, в областта на храните, суровините и металите и др.

Вж. Обучения и консултации, които предлага Център "Чиста индустрия"