Изх. № 02-00-12/ 19.05.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПРИ 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Проекта на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие № 002-01-12/ 05.03.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

БСК подкрепя промяната на Закона за биологичното разнообразие, който отразява новия подход за управление на зоните по Натура 2000.

Считаме, че плановете за управление на защитените зони трябва да бъдат задължителни и финансово осигурени, както е предвидено в законопроекта.

Не подкрепяме обаче плановете да се разработват само за части от защитените зони, когато те попадат в повече от една РИОСВ. Това противоречи на директивите на ЕС и ще доведе до сложни и тежки административни процедури.

Освен това, мерките за консервация следва да се определят на ниво защитена зона, а не за части от нея, което предполага ефективно синхронизиране между администрациите, какъвто ефективен процес не е регламентиран в законопроекта.

В тази връзка, може да се използва подходът, прилаган в други нормативни актове на МОСВ, при който в случай, че една зона е на територията на повече от една РИОСВ, отговорност за планирането и утвърждаването на мерките носи Министерството.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно Проекта на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие № 002-01-12/ 05.03.2020 г.
Добави мнение