Във връзка с оповестеното в средствата за масова информация намерение на Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката и енергетиката за повишаване на продуктовите такси в края на м. април т.г. БСК проведе спешни консултации с ръководствата на няколко засегнати браншови организации, членуващи в Камарата:

 • Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
 • Съюз на производителите на безалкохолни напитки
 • Съюз на пивоварите в България
 • Съюз на търговците, вулканизаторите и производителите на гуми
 • Асоциация на производителите на шоколадови и захарни изделия
 • Национална асоциация „ХоРека”

Обобщението след проведените консултации е следното:

 1. Предприемат се действия от страна на Правителството отново по нерегламентиран и неочакван начин, след като продуктовите такси не трябваше да бъдат променяни до 2011 година, а само да се повишава обемът на събираните и преработвани отпадъци (ПМС № 82  от 10 април, от 2 май 2006 година, публикувана Наредба за допускане до пазара, § 5 от преходните и заключителните разпоредби - визиран е срок до 13.07.2011 година);
 2. Повишаването на таксите императивно се предлага да се вписва и в продажната цена на стоките, което противоречи на принципите на пазарната икономика и на европейските практики;
 3. Сивият сектор, както и досега, ще остане настрана от изискванията на съответните очаквани постановления и наредби за събирането на продуктовите такси;
 4. Обосновката с размера на инфлацията е извън всякаква логика – напротив, по този начин се стимулира нова спирала на инфлацията;
 5. Бизнесът няма и не се очаква да има поглед върху това за какво се изразходват средствата, под формата на такси, плащани директно в ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда). Липсата на прозрачност при вземането на решения за какво да се харчат тези средства не се преодолява вече с години.

В заключение, БСК настоява за следното:

 1. Да се спрат обсъжданията „на парче” по темата.
 2. Ако ще се правят изменения в процедурите и начините за събиране на продуктовите такси, то те да станат по регламентиран начин в Закона за управление на отпадъците след задълбочено обсъждане с всички заинтересувани страни и, особено - с бизнеса.
 3. Категорично да се приложат eвропейските практики по въпроса.

 


БСК се обяви против намерението за увеличение на продуктовите такси
Добави мнение