13.05.2020

 

Изх. № 07-00-25 #1/13.05.2020 г.

 

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

КОПИЕ:

 

Г-Н ХАРАЛАМБИ ХАРАЛАМБИЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА „ЛАКПРОМ“ АД

 

Относно: Писмо № 446-ИД/11.05.2020 г. на „Лакпром“ АД във връзка с изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Във връзка с цитираното писмо на „Лакпром“ АД относно изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове (изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020 г., посл. изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020 г.), БСК изразява следната позиция:

Категорично подкрепяме изразеното становище, че облагането с акциз на органични разтворители, влагани при производството на лакове, попадащи същевременно и в обхвата на Наредба 7/2003 г.[1], ще доведе до значително оскъпяване на крайната продукция на производителите на бои, и на всички оператори на инсталации, използващи летливи органични съединения с производствени цели (т.е. не за енергийни нужни). Това се отнася за широк кръг от производства, вкл. на растителни хранителни масла, печатарска продукция, нанасяне на покрития в машиностроенето, електрическата промишленост, мебелно производство и много други.

Подкрепяме и посоченото в писмото, че настоящата законова уредба не дава отговор как ще бъдат третирани закупуваните епоксидни, алкидни, винилови и др. смоли и дисперсии, в чиито състав има ксилулол, минерален терпентин, толуол, денатуриран етилов алкохол или техни заместители, дефинирани като енергийни продукти в ЗАДС.

Също така, БСК многократно е заявявала, че въвеждането на задължителни системи за видеонаблюдение и контрол би довело до значителни разходи за задължените лица за проследяване на разходваните количества органични разтворители, което се упражнява в допълнение към контрола от страна на органите на МОСВ по цитираната Наредба 7.

С последните промени на законовата уредба не беше отчетено обстоятелството, посочено неколкократно от БСК, че данни за употребените количества органични разтворители, които следва да бъдат получавани за целите на Агенция „Митници“, се предоставят и по реда на споменатата Наредба 7.[2] Това противоречи категорично на изискванията на Закона за електронното управление и правото на ЕС да не се дублира предоставянето на информация и данни от задължените лица към държавните органи.

В тази връзка напомняме, че Българската стопанска камара е представила официални становища и детайлна аргументация[3] относно измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните складове, приети и обнародвани в Държавен вестник.

Подкрепяйки искането на „Лакпром“ АД за отпадане на задължението за заплащане на акциз върху т.нар. „енергийни продукти“ в случаите, при които те се използват за производствени цели. Настояваме спешно да бъдат изготвени и внесени в МС, респективно - в 44-то НС, съответни промени в ЗАДС, с които да бъде предотвратена дискриминацията върху българското производство и неговото поставяне в неконкурентни позиции на българския и чужди пазари.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

_____________

[1] Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (загл. Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)

[2] http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/index.jsp

[3] https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26271/ и https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25996/


БСК възразява срещу облагането с акциз на органични разтворители, влагани при производството на лакове
Добави мнение