29.10.2021

Изх. № 05-15-10/29.10.2021 г.    

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ,
ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

 

Във връзка с обявената обществена консултация с краен срок 04.11.2021 г. припомняме за пореден път, че през периода 2018-2021 г. БСК и заинтересовани браншови сдружения декларираха неколкократно настоятелни и аргументирани позиции за промени в ЗАДС (Изх. № 05-15-7#1/ 25.09.2019 г., № 07-00-25 #1/13.05.2020 г., № 07-00-15 #1/15.06.2021 г.[1]) с цел преустановяване облагането с акциз на т. нар. енергийни продукти с двойно предназначение, каквито са органичните разтворители, използвани за производствени цели. Те се влагат в широк кръг от продукти, вкл. бои и лакове, растителни хранителни масла, печатарски процеси, нанасяне на покрития в машиностроенето, електрическата промишленост, мебелното производство – общо над 15 основни категории промишлени дейности в обхвата на Наредба 7/2003 г. на МОСВ, транспонираща приложима директива на ЕС за индустриалните емисии.[2]

В тази връзка, представяме отново аргументация на предложенията, в които компетентните държавни органи не успяха да вникнат повече от две години и да предприемат необходимите стъпки за промени на законодателството и неговото адекватно прилагане.

  1. Изискванията за въвеждане на автоматизирани системи за измерване и отчетност в реално време на количества енергийни продукти по т. 8 на сегашния чл. 24а, ал. 3 на ЗАДС, както и облагането с акциз на органични разтворители, влагани в цитираните производствени дейности в обхвата на Наредба 7/2003 г., води до значително оскъпяване на крайната продукция на всички оператори на инсталации, използващи летливи органични съединения с производствени цели (т.е. не за енергийни нужди), и до недопустима дискриминация спрямо регулациите в другите ДЧ на ЕС и трети държави, и конкурентен заместващ внос на българския пазар.
  2. Независимо от представената солидна, детайлизирана и необорима аргументация от страна на БСК, не беше изготвен задълбочен анализ и оценка на въздействието на промените в ЗАДС, съответно – не бяха взети предвид представените предложения на заинтересования бизнес. Настоящата законова уредба не дава адекватен отговор как ще бъдат третирани закупуваните специфични входящи материали, напр. съдържащи смоли и дисперсии, мастила и др. в чиито състав са включени органични разтворители, дефинирани като енергийни продукти в ЗАДС.
  3. БСК и засегнатите браншови организации многократно са заявявали, че въвеждането на задължителни автоматизирани системи контрол над средствата за измерване води до значителни разходи за задължените лица за проследяване на разходваните количества органични разтворители. С последните промени на законовата уредба не беше отчетено обстоятелството, посочено неколкократно от БСК, че данни за употребените количества органични разтворители, които следва да бъдат получавани за целите на Агенция „Митници“, се предоставят и по реда на споменатата Наредба 7.[3] Това противоречи категорично на изискванията на Закона за електронното управление и приложимия регламент на ЕС да не се дублира предоставянето на информация и данни от задължените лица към държавните органи.
  4. Подчертаваме също, че с Решение № 4744 от 15.07.2021 г. на Административен съд, София град, Първо отделение, 69 състав е отменено решение на директора на ТД Югозападна на Агенция „Митници“ за прекратяване действието на Удостоверение за освободен от акциз за конкретен краен потребител, поради неизпълнени задължения за въвеждане на автоматизирани системи за измерване и отчетност в реално време на количества енергийни продукти по т. 8 сегашния чл. 24а, ал. 3 на ЗАДС. Съдът е намерил за напълно основателни представените аргументи в становище с изх. № 05-15-7 #1/ 25.09.2019 г. до председателите на парламентарни комисии към 44-то Народно събрание на Българска стопанска камара, Българска петролна и газова асоциация, Национална организация на митническите агенти, Националното сдружение на българските спедитори и Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България. Изразена е и подкрепа на даденото в същото становище предложение, от задълженията за въвеждане на автоматизирани системи за измерване и отчетност в реално време на количествата енергийни продукти по т. 8 сегашния чл. 24а, ал. 3 на ЗАДС да бъдат освободени всички оператори на инсталации в обхвата на Наредба 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., посл. изм. бр. 24 от 12.03.2013 г.).
  5. На следващо място, подчертаваме, че в съответствие с актуализирания текст на предложение за директива на Съвета относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (преработен текст), COM(2021) 563 final, чл. 3, пар. 1, т. „б“, тя няма да се отнася до:

„- енергийните продукти, използвани за цели, различни от моторни горива или горива за отопление,

- енергийните продукти с двойно предназначение.

Един енергиен продукт е с двойно предназначение, когато се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление“.

В този смисъл, всички органични разтворители, използвани в категориите дейности в обхвата на цит. Наредба 7 от 2003 г., следва да бъдат изключени, както от минималните нива на данъчно облагане, определени в проекта на директива, така и от прилагане на други мерки за контрол, вкл. видеонаблюдение, отдалечен електронен достъп до автоматични средства за измерване с непрекъснат режим за целите на специален, заселен данъчен контрол, определен в ЗАДС.

Подкрепяйки отново исканията на заинтересованите производители за отпадане заплащането на акциз върху т.нар. „енергийни продукти“ в случаите, при които се използват за производствени цели, както и за отпадане на въведения отдалечен достъп до данни от изключително скъпи автоматизирани средства за измерване, настояваме спешно да бъдат внесени съответни промени в проекта на ЗАДС, с които да бъде предотвратена дискриминацията върху българското производство и неговото поставяне в неконкурентни позиции на българския и чужди пазари.

Аргументацията на тези предложения е представяна многократно от страна на БСК и представителните браншови организации на задължените лица. В тази връзка представяме и предложения и мотиви на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, в качеството им на национално представителна браншова организация.

Предложения за промени в:

  1. Чл.14 (в сила от 1.07.2006 (ДВ бр.91/2005; изм.бр.63/2006;бр.105/2006) (1) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат по отношение на следните енергийни продукти

Предложение:

3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69 с изключение на КН 27101225, когато се използва за екстрахиране на растителни масла в прилаган процес на екстракция и не е компонент на крайните продукти (растителни масла и шротове).

МОТИВИ:

1. Кръгът на новозадължените лица съгласно ЗИД Закона за акцизите и данъчните складове, е изключително широк - от производство на растителни масла по метода на екстракция; козметична и фармацевтична промишленост; печатарска промишленост; производство на бои и лакове и мн. др. Без да се отчита спецификата на съответните производства, се прилагат за всички нови административни мерки, свързани със значителен финансов разход за операторите и невъзможност за правилно отчитане на използвания енергиен продукт.

2. В една част от тези производства енергийните продукти се използват като елемент в рецептурата на крайния продукт (бои, лакове, разредители и др.). В други производства органичните разтворители са спомагателни материали (печатарска; каучукова и др.), като потреблението на енергийните продукти с двойно предназначение е еднократно.

3. Коренно различна е употребата на енергийния продукт хексан (КН 27101225) в производството на растителни масла по метода на екстракция. Той е помощен материал за извличане на остатъчните количества растителни масла от експелера (кюспе). Прилагането на модерни системи за екстрахиране в страната позволява количеството хексан да се използва многократно в затворен цикъл в непрекъсваем производствен процес. Първоначално чистият хексан постъпва в инсталацията, запълва я и започва процесът на екстракция. В зависимост от технологичните показатели част от хексана трябва да се върне обратно или отново да се включи в процеса, като преминава през няколко етапа на възстановяване чрез дестилация и кондензиране.

От гореизложеното е видно, че може да се замерва само еднократно доставения хексан, а не процеса на многократната му употреба.

В резултат на тази нова технология на екстрахиране, остатъчните количества на хексан са в минимални количества и могат да бъдат в:

- произвежданите крайни продукти (растителни масла и шротове), но само под допустимите минимални граници съгласно законодателството на България и ЕС. Те се контролират стриктно от БАБХ, тъй като растителните масла се използват за хранителни цели, а шротът е съставна част на фуражите за хранене на животните;

- изпускани емисии в атмосферния въздух, които са основната загуба на хексан при екстракция на растително масло. Те са регламентирани съгласно действащото законодателство (Наредба №7/2003 на МОСВ): Дейност 11:Извличане на растителни масла и животинска мас; рафиниране на растителни масла като праговите стойности и допустими норми за емисии са: рапица-семена 1 кг/тон; слънчогледово семе-1 кг/1 тон; и др.

На база гореизложеното е видно, че преразход на енергийния продукт хексан, респективно - злоупотреба с тази акцизна стока при производството на растителни масла по метода на екстракция, е невъзможно, поради: многократната употреба; регламентиран разход и непрекъснат контрол върху минималните остатъчни количества в крайните продукти.

  1. Съгласно изменението в чл.24а, освобождаването от облагане с акциз по чл.22 ал.2 както и освобождаването от акциз на енергийните продукти по чл.24, ал.2 т.1-5 се прилага само за лице на което е издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.

(3) Удостоверение за освободен от акциз краен потребител се издава на лице, което:

...

8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и на суровините, материалите, произведените или складираните стоки, вписани в искането му по ал. 5;

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност по т. 8 в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;

10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 използва средства за измерване и контрол:

а) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, на които ще се получават в обекта;

б) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, в които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в производствения процес;

в) на количествата произведени стоки на местата, на които стоките се извеждат от обекта;

11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) средствата за измерване и контрол по т. 10 трябва да отговарят на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

12. (предложение - нова точка) При издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител-производител на растителни масла по метода на екстракция с енергиен продукт КН 27101225 се съблюдават изискванията на т. 1-7 и са неприложими изискванията на т. 8 до 11.

МОТИВИ:

1. Монтирането на автоматизирани системи за отчетност на произвежданите крайни продукти, както и осигуряване на интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност на задължените лица при производството на растителни масла по метода на екстракция с хексан (КН27101225) е необосновано, защото разходът на хексан нормативно се определя на количеството преработена суровина и не може да се определи норма спрямо произвежданите продукти.

2. Тъй като инсталациите за екстракция са с непрекъснат режим на работа и в тях винаги има налично количество хексан с изключение на времето, когато са спрени за ремонт, както и поради непрекъснатото движение на хексана към и от инсталацията, то с автоматизираните системи за отчетност съгласно изискванията на този закон никога не може да се отчете реално наличното количество хексан.

3. В случай, че се отчитат само наличностите в резервоарите за прием и първоначалното подаване към инсталациите, то се получават големи разлики с реалните налични количества и с данните, които се подават към МОСВ и по които се следи спазването на нормите за емисии съгласно Наредба №7/2003.

3. Количествата на преработените маслодайни семена през последните пет години варират от 800 000 - 1 300 000 тона/годишно. При максимално допустима норма за разход на хексан/тон преработена суровина общата консумация на хексан от цялата индустрия е 800 - 1 300 тона годишно. Т.е. за такива незначителни количества разтворител инвестиране в допълнителни измервателни уреди с висок клас на пожаро и взривоопасност; обслужване; нови софтуерни продукти за онлайн достъп и отчетност е допълнителна финансова и административна тежест за бизнеса ни.

 

Настоящото становище е съгласувано с ръководството на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Добри Митрев,                      

Председател на УС на БСК

 

[1] Виж: https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26271/ и https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25996/ и др.

[2] НАРЕДБА № 7 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2010 Г.)

[3] http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/index.jsp


Относно ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
Добави мнение