02.11.2021

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

КОПИЕ ДО

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

 

ОТНОСНО: Становище на АПБНБ по публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛЧЕВ, 

Във връзка с провежданата процедура за обществени консултации по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, от името на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, бихме искали да алармираме за заложените процедурни ограничения при въвеждането на стоки, които в страната-изпращач не са акцизни и да апелираме за доразвиването на разпоредбите на законопроекта с цел тяхното отстраняване. 

По силата на действащите към момента разпоредби на ЗАДС и съгласно изключенията по чл.76в от него, при въвеждането на територията на страната на стоки, които не са акцизна стока в страната-изпращач, но са акцизна стока за България (такъв пример представляват използваните като добавки в хранителната индустрия ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol за производството на хранителни стоки, в т.ч. на безалкохолни напитки с алкохолно съдържание до 1,2 % vol), същите не се придружават с опростен придружителен документ. Този механизъм създаваше възможност за движението на такива стоки в рамките на ЕС, отчитайки, че опростен придружителен документ не може да бъде издаден от изпращача на стоката, която не е акцизна в неговата страна. 

Новият чл. 76з от проекта на ЗИД на ЗАДС предвижда движението на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка да се осъществява с регистриран електронен опростен административен документ, издаден от сертифицирания изпращач в другата държава членка, както и да се спазват останалите формалности. 

Тъй като обаче в цитирания член на законопроекта не се предвиждат изключения (напр. по аналогия изключенията, описани в чл. 76в от действащия закон), изпълнението на залаганото изискване ще бъде възможно единствено в случаите, в които определената стока попада под акцизен режим както в страната на изпращане, така и в страната на получаване. По този начин, за стоки, които са акцизни за България, но не подлежат на облагане с акциз в държавата-изпращач, изискванията на предложения чл. 76з няма да могат да бъдат изпълнявани на практика, тъй като няма да са налице основанията за регистриране на изпращача като сертифициран изпращач в неговата страна и съответно - за издаване на регистриран електронен опростен административен документ или опростен придружителен документ. Като следствие такива стоки, каквито са използваните в индустрията за храни и напитки ароматични добавки, няма да може да бъдат въвеждани в страната от държави членки на ЕС, в които те не са акцизни. Икономическите оператори ще бъдат поставени пред практическа невъзможност за търговия с тях, респективно ще доведат до нежелани и неоправдани ограничения за ХВП. 

По тази причина считаме, че от приложното поле на чл. 76з на законопроекта следва да бъде въведено изключение (по аналогия на чл. 76в от действащия ЗАДС) и същият да не се прилага при въвеждането в страната на акцизни за България стоки, които не подлежат на облагане с акциз в държавата на изпращане, тъй като изпращачът не би могъл нито да издаде опростен придружителен документ, нито регистриран електронен опростен административен документ, нито да придобие качеството сертифициран изпращач за стоки, които не са акцизни в неговата страна. 

Предвид горното апелираме да бъде обърнато внимание на описания проблем и въведени законови механизми и процедури, които да осигурят свободно движение и търговия в ЕС със стоки, които попадат под различен акцизен режим в различни държави членки – подлежат на облагане с акциз в едната страна, но не подлежат в друга.

 

С уважение,

 

Жана Величкова

Изпълнителен директор

 


Становище на АПБНБ по проекта за промени в ЗАДС
Добави мнение