Изх. 02-00-39/16.10.2020 г.        

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

 

     

Относно: Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерството на финансите в Комисията по бюджетна политика към НСТС

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В своя позиция от 30.09.2020 г. УС на БСК призова политическите сили, социалните партньори и експертната общност за балансираност, отговорност и компетентност при участие в дебата за промени в данъчната система, като:

 • бяха представени аргументи срещу предлаганите в публичното пространство радикални промени в данъчната система, вкл. въвеждане на нови данъци, без задълбочена оценка на въздействието и широк обществен и експертен дебат;
 • бе заявена необходимостта от реформи в публичните разходи, прозрачност, засилен контрол над законодателната власт, повишена ефективност на публичните разходи и инвестиции, фискална децентрализация и промени в разпределението между приходите на общините и централната власт;
 • за пореден път бе аргументирано радикалното преустройство на административно-териториалното деление на страната и намаляване на броя на общините в съответствие с новите демографски и икономически реалности;
 • беше предложено да бъде подготвена концепция и рамка на реформи в държавните и местни такси, на изпълняваните функции и принципи за определяне, разходване, процедури за обжалване, рамки за финансиране на приходните агенции и тяхното обвързване с икономически необходимите разходи за предоставяне на съответните публични услуги.

С цел подпомагане на бизнеса в условията на задълбочаващата се икономическа криза, вследствие на пандемията от COVID-19, бяха предложени редица данъчни облекчения и преференции за бизнеса за периода 2021-2022 г., вкл.:

 • временно освобождаване на предприятията от данък върху печалбата;
 • обвързани промени за освобождаване от заплащане на данък върху дивидента, в размер на 5%;
 • данъчни преференции за предприятия, които инвестират във високи и иновативни технологии.

Във връзка с провеждането на НСТС, както и с предстоящото разглеждане в МС и в парламентарните комисии в 44-то Народно събрание на Проекта на ЗИД на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, БСК изразява подкрепа на основните предложения, целящи въвеждане на нови изисквания на правото на ЕС, облекчаване на административната тежест и улесняване на електронния обмен между задължените лица и данъчната администрация.

Представяме допълнително и следните конкретни бележки и предложения:

По промените в Закона за ДДС

Подкрепяме предложените промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995, приложими за трансгранична електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Изразяваме нашето положително становище и относно предвидения нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро. Мярката е насочена към намаляване на административната тежест и улесняване на пощенските оператори, експресните превозвачи или митнически агенти в ЕС.

Изразяваме принципна подкрепа за измененията в чл. 118 на закона за отмяна на разпоредбите, свързани с изискванията за деклариране и ползване на Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти /СУПТО/. В продължение на близо 3 години БСК активно участва в процеса на изменение на Наредба Н-18, но въпреки положените усилия от страна на бизнеса разпоредбите, касаещи СУПТО, остават до голяма степен неясни и трудноизпълними.

В допълнение, следва да се предприемат мерки за компенсиране на всички търговци, които инвестираха и продължават да влагат значителен финансов ресурс, време и усилия по внедряване на СУПТО в търговските си обекти. Предлагаме да се приемат еднократни данъчни облечения в ЗКПО за 2020 година, за намаляване на негативното влияние на разпоредбите върху стопанските субекти, в т.ч.: ускорена амортизация на СУПТО-активите, нормативно признати разходи и други.

Подкрепяме предложенията на сдруженията от ресторантьорския бизнес за разширяване обхвата на прилагане на намалената диференцирана ставка по ЗДДС, в съответствие с изложените от тях аргументи.

Изразяваме подкрепа и за предложенията на Българската е-комерс асоциация (Изх. № 2020-006/09.10.2020 г.) за прецизиране на чл. 118, ал. 3а, уреждащ неприсъственото плащане с кредитна или дебитна карта и, вместо фискален или системен бон, да се издава и предоставя на получателя документ за продажбата по електронен път, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Доколкото ЗДДС не съдържа алтернативен режим за отчитане на електронните магазини, следва да се прецени необходимостта от допълнителна подзаконова регламентация, както предвижда текстът в края на чл. 118, ал. 3а.

По промените в Закона за акцизите и данъчните складове

През 2019 г. БСК и заинтересовани браншови сдружения декларираха неколкократно позиции за промени в ЗАДС (Изх. № 05-15-7#1/ 25.09.2019 г., № 07-00-25 #1/13.05.2020 г. и др.) за преустановяване облагането с акциз на т. нар. енергийни продукти с двойно предназначение, като органични разтворители. Те се влагат в широк кръг от производства, вкл. на растителни хранителни масла, печатарската продукция, нанасянето на покрития в машиностроенето, електрическата промишленост, мебелното производство – общо над 15 основни категории промишлени дейности в обхвата на Наредба 7/2003 г. на МОСВ. Този режим води до значително оскъпяване на крайната продукция в тези производства, до дискриминация спрямо режима, прилаган в други държави-членки на ЕС. В тази връзка, настояваме отново да бъде изготвен задълбочен анализ и оценка на въздействието на предлаганите промени в ЗАДС.

Изразяваме подкрепа на предложенията на Българската петролна и газова асоциация за промени:

 • в дефиницията за „търговия на дребно“, разписана в чл.4, т.53 от ЗАДС;
 • даващи възможност битумът да се влага и в складовете, без да се променя неговият статут;
 • на чл.112б от ЗАДС, предвиждащ санкции за установени липси на акцизни стоки, без да се съобразява с обема на констатираните липси или излишъци;
 • за отпадане на новия чл.101, доколкото се създава ненужна административна тежест за бизнеса и се дублира изцяло системата за контрол на горивата, оперирана от НАП;
 • премахване на ограниченията в размера на крайните потребителски опаковки по отношение на продуктите денатуриран алкохол, бира и добавки за горива – дизел и бензин.

По промените в Закона за корпоративното подоходно облагане

Запазването на настоящия режим на определяне на авансовите вноски на база прогнозна данъчна печалба за текущата година е от изключително значение, особено в период на икономическа криза. Принципно подкрепяме предложеното изменение в сроковете за деклариране и внасяне на авансовите вноски, но по-ранният срок за деклрариране следва да бъде обвързан и с увеличаване на толеранса и намаляване на дължимите лихви в случите, при които дължимият годишен данък надвиши определените от предприятието месечни/тримесечни авансови вноски.

По промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изразяваме отново подкрепа на многократните предложения на Асоциацията на рециклиращата индустрия за обсъждане на промени в режима на облагане на доходите на физически лица от продажба на отпадъци, по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), когато се предават на търговци, които имат право да събират, транспортират, оползотворяват или обезвреждат отпадъци, действащ от 2007 г. (чл. 13, ал. 1, т. 2, б "г" от ЗДДФЛ). В този случай платците на дохода – лицата, изкупуващи отпадъци, са длъжни да удържат, внасят и декларират окончателен данък върху брутната сума на дохода в размер 10 % (чл. 13, ал. 1, т. 2, б "г" и чл. 46, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 10, чл. 55, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ).

С въвеждането на този режим за лицата, изкупуващи отпадъци, се създадоха сериозни трудности по администрирането, свързани с попълването на месечни отчети и изготвяне на годишни данъчни декларации, придружавани от справки за личните данни на хиляди физически лица, на които е удържан данъкът, както и необходимостта от назначаване на допълнителен персонал. Освен общо увеличаване на административната тежест за бизнеса, не по-малки са и затрудненията за данъчната администрация, която ежегодно на база годишни декларации, подавани от лицата за удържаните данъци, следва да проверява размера и източника на доходите от получателите. На следващо място, администрирането на този режим генерира сив сектор и нелоялна конкуренция, като предвид свитите обороти на отпадъци, изкупувани от бита, частта на съответните данъчни постъпления е пренебрежимо малка в общите приходи от ДДФЛ.

По промените в Закона за местните данъци и такси

Предлагаме отново юридическите лица и сгради в режим на етажна собственост да бъдат освободени от такса битови отпадъци за втория компонент на услугата (третиране на битовите отпадъци) в случаите на сключени договори за обслужване с оторизирани оператори, вкл. и за случаите, когато последните са превъзложили дейности по третиране на оператори на инсталации и съоръжения с издадени разрешителни по ЗУО. В тази връзка, предлагаме чл. 71, т. 3 на ЗМДТ да бъде изменен по следния начин:

3. услугата по чл. 62, т. 1 и т.2, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица по смисъла на чл. 12 от Закона за управление на отпадъците, на които е предоставено право да извършват или имат сключени договори с изпълнители на дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане или други методи за третиране, или предаване за последващо третиране на битовите отпадъци на съоръжения и инсталации, и които са декларирали това обстоятелство по ред, определен с наредбата по чл. 9, до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.“

Мотиви: Чрез предлагания от нас текст ще се въведе изцяло европейският принцип „замърсителят плаща“ и ще се улесни функционирането на т. нар. кръгова икономика. Дължимите плащания ще бъдат пряко обвързани с икономически присъщите разходи за извършване на съответните услуги за реалните количества генерирани, събрани и третирани битови отпадъци. На следващо място, ще се създадат условия за промяна на функциите на таксата, която понастоящем има характера на имуществен данък, обвързан с данъчната оценка на недвижимите имоти или отчетната стойност на дълготрайните материални активи на предприятията. Към момента не са представяни и известни валидни обратни аргументи по това предложение, доколкото услугите по събиране и транспортиране, както и за прилагане на различни методи за третиране касаят едни и същи количества битови отпадъци, за които следва да бъде регламентирана възможност за юридически и физически лица и сгради в режим на етажна собственост за сключване на договори с оторизирани оператори, респ. - за отпадане на заплащането на такса битови отпадъци за този тип услуги.

По промените в Закона за счетоводството

Относно възобновения дебат за преразглеждане на критериите за извършване на задължителен независим финансов одит считаме, че този разговор следва да се проведе в по-широк кръг с всички заинтересовани страни. Практиката в други държави-членки е разнопосочна, а някои държави /Италия/ включително понижиха праговете за независим финансов одит. Следва да се отчете и фактът, че в период на икономическа криза част от предприятията ще отпаднат от задължителен одит на финансовите отчети, поради влошаване на финансовото състояние и финансовите резултати.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно проекта на ЗИД на ЗДДС, внесен от МФ
Добави мнение