26.05.2020

Изх. № 03-00-24/26.05.2020 г.

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми господин Борисов,

Обръщаме се към Вас във връзка с последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети чрез Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето, свързани с въвеждане на видеонаблюдение в данъчните складове.

БСК подкрепя всички мерки, насочени към преустановяване на нелоялни търговски практики и намаляване на сивия сектор в икономиката. Всяка форма на нелоялната конкуренция накърнява интересите както на коректните данъкоплатци, така и на фиска.

В същото време, споделяме загрижеността на нашите членове, че наложените мерки за контрол чрез Закона за здравето, макар и стъпка в правилната посока, ще причинят непоправими вреди на засегнатите браншове и ще принудят предприятията да спрат своята дейност, доколкото изискванията не могат да бъдат изпълнени в законоустоновените срокове, а именно - до три месеца от обнародване на Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

На територията на страната има над 300 данъчни складове, които следва да бъдат оборудвани с еднотипни уреди за наблюдение в рамките на 90 дни. Това ще създаде повишено търсене, на което доставчиците на необходимата техника няма да успеят да отговорят. В допълнение, за средно голям склад, официално оферираните сроковете за изпълнение от обслужващите сервизни предприятия достигат над 105 дни, в т.ч.: 60 дни за доставка на оборудването и 55 дни за монтажни дейности. На практика, ще се стигне до затваряне на данъчни складове, което неминуемо ще доведе до намаляване на приходите от акцизи в държавния бюджет.

Не на последно място, техническите спецификации, определящи условията за видеонаблюдение, представляват технически изисквания, които подлежат на нотификация пред Европейската комисия (ЕК), каквато понастоящем не е получена. В този смисъл определянето на технически изисквания без съгласуване с ЕК ще представлява и нарушение на европейското законодателство с всички последствия от това.

Организациите, членуващи в БСК, приемат предписаните мерките за повишаване на данъчния контрол, но за тяхното въвеждане следва да бъдат предвидени изпълними срокове, които да гарантират нормалното функциониране на икономическите оператори.

С оглед на гореизложеното, се обръщаме към Вас с молба за спешна среща, със засегнатите браншове, на която да бъдат обсъдени начините за прилагане на ефективен контрол в данъчните складове, без това да предизвиква сътресения на съответните пазари.

 

С уважение,

Радосвет Радев

Председател на БСК

 


БСК настоява за среща с министър-председателя по проблемите на данъчните складове
Добави мнение