27.05.2020

 

Изх. № 05-15-8/26.05.2020 г.

 

 

 

 КОПИЕ:

 

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

Г-Н ЯНИ ЯНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И МАСЛОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДИРЕКЦИЯ "КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС" 

ОТНОСНО: Писмо на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България във връзка с проекти на Наредба за изменение и допълнени на Наредба №Н-7/2016 г. за определяне реда и начина за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол и Правилника за прилагане на Закона за акцизните и данъчни складове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА СТОЯНОВА,

Във връзка с цитираното становище по проектите на Наредба за изменение и допълнени на Наредба №Н-7/2016 г. за определяне реда и начина за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103 а,ал.1 от Закона за акцизните и данъчни складове и изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизните и данъчни складове, БСК изразява следната позиция:

Категорично подкрепяме изразената позиция, че разширяването на кръга от задължени лица за монтиране на автоматизирани системи за отчетност в реално време на количества „енергийни продукти“ с двойно предназначение от освободен от акциз краен потребител е изключително широк, като не е отчетена спецификата на производствените дейности. Особено специфична е употребата на т. нар. „енергиен продукт“ хексан при производството на растителни масла. В тези случаи той се използва в качеството му на органичен разтворител след регенерация (многократно възстановяване) в непрекъсната циркулация в системи за екстракция на растителни масла от маслодайни семена и други продукти. Съгласно данните на Информационна система за инсталациите - източници на емисии на летливи органични съединения на ИАОС[1] реално употребените нетни количества (загубите) на хексан в тази категория промишлена дейност са над 500 пъти по-малки от общо вложените. Това означава, че преди да бъде емитиран в атмосферата или остане в продукта и отпадъците, хексанът преминава повече от 500 пъти през инсталациите и резервоарите на предприятията. Тази е причината количеството на разтворителя да се измерва еднократно в съответствие с условията на доставките и съществуващите стандарти.

В предлаганите промени се предвижда монтиране на автоматизирани системи за отчетност и осигуряване на интернет достъп в реално време на митническите органи до данните от измерванията. Въвеждането на автоматизираните системи за измерване, отчетност и онлайн контрол е изключително скъпо и при повечето предприятия надвишава неколкократно годишната стойност на използваното количество хексан (за 2018 година в сектора са използвани нето - 1185 т).

Считаме, че липсва икономическа логика за незначителни количества консуматив да се правят финансови разходи за закупуване, монтаж и поддръжка на допълнителни измервателни средства с висок клас на пожаро и взривоопасност, включително и нови софтуерни продукти за онлайн достъп и отчетност. Още повече, че за инсталациите в обхвата на Наредба 7 от 2003 г.[2] с висок праг на годишно потребление на органични разтворители (за повечето категории дейности – над 5 т.) се публикува ежегодно подробна информация. Операторите предоставят всички детайли относно общите и нетни количества на използваните суровини - разтворители с производствени цели (т.е. за неенергийни нужди) и те са достъпни за всички административни и контролни органи, и други заинтересовани страни.

Напомняме, че Българската стопанска камара неколкократно представи официални становища и детайлна аргументация във връзка с измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните складове, приети и обнародвани в Държавен вестник (публикувани на официалната интернет страница на БСК: https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26271/ и https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25996/) на които не бе даден обоснован отговор.

В тази връзка БСК изразява отново категорична подкрепа на искането на Сдружението на производителите на растителни масла за изключване от обхвата на посочените нормативни документи на предприятията от сектора и за отпадане на задължението за монтаж и поддръжка на автоматизирани системи за измерване и интернет достъп до тях. Настояваме да бъдат прецизирани задължените лица и специфичната употреба на органични разтворители за производствени (неенергийни) нужди във всички засегнати категории промишлени дейности и да бъде предотвратена дискриминацията върху българското производство и продукция и нейното поставяне в неконкурентни позиции на българския и чужди пазари. Подчертаваме отново, че според наличната информация, такива дискриминиращи изисквания и бюрократични правила не са наложени на конкурентните производители, използващи органични разтворители за производствени цели, както в ЕС, така и в трети държави. Това потенциално създава риск за иницииране на процедури срещу България, вкл. в рамките на системата SOLVIT.

Към настоящото прилагаме и справка за количества общо вложени (регенерирани – възстановени и повторно използвани) и употребени разтворители - нето по дейности в обхвата на Наредба 7 от 2003 г. за неенергийни нужди за 2018 г.

Приложение: съгласно текста

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

_______________________

Количества вложени и употребени разтворители в дейности по Наредба 7/2003г. през 2018 г.

 

Дейности по Наредба 7/2003 г.

Вложени[3] t/год,

Консу-мация[4] t/год,

Вложени/ консумация

I. Топъл ролен офсетов печат, съгласно т. 8.2 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

28,18

28,18

1,00

III.1. Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране, съгласно т. 8.5, т. 8.1, т. 8.6,т. 8.3 или т.8.7 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

2116,45

1419,36

1,49

III.2. Ротативен ситопечат върху текстил/картон, съгласно т. 8.6 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

6,71

6,71

1,00

IV. Почистване на повърхности - с използване на съединения по чл.10в, ал.1., съгласно т. 10 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

44641,75

48,56

919,31

IX. Покрития върху намотъчен проводник, съгласно т. 13 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

68,39

62,87

1,09

V. Друго почистване на повърхности, съгласно т. 10 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

172,38

172,11

1,00

VI.1. Боядисване и пребоядисване на превозни средства, съгласно т. 2.1.1, 2.1.2. , т. 2.1.3., т. 2.1.4., т. 2.2., т.12.2 и т.12.3 от Приложение № 1 на Наредба № 7/2003 (консумация на разтворител > 0,5)

2076,17

63,39

32,75

VII. Нанасяне на покритие върху рулони, съгласно т. 3 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

20,14

20,14

1,00

VIII. Други покрития, включително върху метал, пластмаса, текстил, тъкани, филмови ленти и хартия, съгласно т. 2.3 и т. 2.5 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

7323,40

7257,26

1,01

X. Нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгласно т. 2.4 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

466,35

464,50

1,00

XI. Химическо чистене, съгласно т. 4 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

3621,51

82,44

43,93

XII. Импрегниране на дървесина, съгласно т. 14 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

3,97

3,97

1,00

XIII. Финиширане на естествени кожи, съгласно т.2.6. от Приложение №1 на Наредба №7/2003

2,81

2,81

1,00

XIV. Производство на обувки, съгласно т. 5 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

2782,20

2783,65

1,00

XIX. Извличане на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла, съгласно т. 11 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

603564,61

1185,32

509,20

XV. Ламиниране на дървесина и пластмаса, съгласно т. 15 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

42,56

40,10

1,06

XVI. Нанасяне на слепващи покрития, съгласно т. 1 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

52,74

52,83

1,00

XVII. Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила, съгласно т. 6 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

9915,46

9796,24

1,01

XVIII. Преработка на каучук, съгласно т. 9 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

38,23

38,23

1,00

XX. Производство на фармацевтични продукти, съгласно т. 7 от Приложение №1 на Наредба №7/2003

13198,52

2759,06

4,78

Общо за страната

690142,52

26287,73

26,25

 

_______________________

[1] http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/index.jsp

[2] НАРЕДБА № 7 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ДВ. бр.96/2003г., посл. изм. ДВ. бр.24/2013г.)

[3] "Количество вложени разтворители" е количеството органични разтворители, вкл. тези в отделните смеси, използвани при извършването на дадена дейност, включително разтворителите, рециклирани в инсталацията и извън нея, като рециклираните разтворители се отчитат всеки път, когато се влагат в дейността (определение от Наредба 7, допълнителни разпоредби, т. 23).

[4] "Консумация" означава общото количество вложени органични разтворители в една инсталация за календарна година или друг дванадесетмесечен период, с изключение на ЛОС, възстановени за повторна употреба (определение от Наредба 7, допълнителни разпоредби, т. 22).


Във връзка с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Добави мнение