Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците има за цел:

  • Хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците;
  • Облекчаване на административната тежест;
  • Уреждане на правни последици възникнали вследствие на Решение № 11 от 10.07.2014 г. на Конституционния съд на Република България;
  • Постигане на съответствие с препоръките на КЗК в Решение № 220/2015 г.;
  • Засилване на контрола върху дейността на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;
  • Преодоляване на идентифицирани проблеми при прилагането на ЗУО;
  • Ограничаване на рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци;
  • Ограничаване на “сивия” сектор в дейностите с третиране на отпадъци.

Изтеглете:


ЗИД на Закона за управление на отпадъците
Добави мнение