Изх. № 1763   / 03.12.2008г.   

ДО
Министъра на околната среда и водите,
Г-н Джевдет Чакъров

Копие:
Министъра на икономиката и енергетиката
Г-н Петър Димитров

 

Относно: Проект на Национален план за разпределение на квоти (НПРК) в рамките на Европейската схема за търговия с емисии за периода 2008-2012г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,

Във връзка с многобройни запитвания от страна на представители на предприятия и браншови организации, отправяни по-рано до съответните компетентни органи, моля да бъдем известени за намеренията и следващите действия на МОСВ по отношение разработването, обсъждането, приемането и нотифицирането на НПРК 2008-2012, а именно:

  • възприети подходи и  разработени алтернативни варианти на разпределение;
  • готовност и срок за представяне на проекта за количествено разпределение по инсталации и сектори на Междуведомствената работна група за обсъждане подготовката на НПРК;
  • предприемане на следващи стъпки за приемане на НПРК от МС и нотифициране пред ЕК.

Настояваме за получаване на спешен отговор, доколкото задължените предприятия и сектори са поставени пред значителни проблеми и недостиг на време за регистриране на свободни квоти, закупуване на недостигащи количества при оптимални цени и изпълнение на други основни изисквания, регламентирани от Закона за опазване на околната среда.

С уважение,

/п/ Божидар Данев, ПРЕДСЕДАТЕЛ


БСК изпрати запитване до МОСВ за намеренията на министерството относно Националния план за разпределение на квоти на СО2
Добави мнение