17.10.2019

Изх. № 02-00-32/ 17.10.2019 г.

ДО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ КЪМ 44-ТО НС

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ 44-ТО НС

Г-Н НЕНО ДИМОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТНОСНО: ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух, приет от НС на 3.10.2019 г. и публикуван на 15.10.2019 г. в ДВ. 81/2019

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

На 02.04.2019 г. на страницата за обществено обсъждане на нормативни актове беше публикуван ЗИД на ЗЧАВ, който предвижда изменения на действащия закон в следните направления:

  1. Допълнени правила за издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) и определяне на нови ННЕ, които в момента са установени в подзаконов нормативен акт – Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения;
  2. Приемане на по-дълъг срок за оправомощаване от Българския институт по метрология (БИМ) на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП).

Така публикуваните предложения за промени бяха приети от засегнатите оператори, поради което не са изразени и становища в срока на общественото обсъждане – 02.05.2019 г.

С публикувания ЗИД на ЗЧАВ в Държавен вестник бяха въведени нови изисквания за изграждане на системи за видео наблюдение и контрол от оператори на средни и големи горивни инсталации, които ползват твърдо гориво и/или биомаса, в т.ч.:

1. проследяване в реално време на вида на подаваното гориво чрез стационарно монтиране на видеокамери на всички точки на подаване на горива към котелния цех на всяка инсталация, както и на общото място за съхранение на горивото;

2. визуален контрол в реално време, като видеокамерите се разполагат по начин, позволяващ безпрепятствено и ясно заснемане вида на използваното гориво;

3. непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;

4. съхранение на записите по т. 3 за срок не по-малък от 6 месеца;

5. операторите осигуряват за своя сметка отдалечен достъп на съответната РИОСВ, на органите на местно самоуправление до видеоизображенията в реално време и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация. Операторите са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти;

6. при поискване копия от записите на видеоизображенията се предоставят на контролните органи, включително на органите на местно самоуправление;

7. При проверка, операторите предоставят на контролните органи, включително на органите на местно самоуправление, цялата съхранявана информация от системата за видеонаблюдение и контрол;

8. Снимки и видеозаписи от системата за видеонаблюдение и контрол могат да се ползват като доказателствено средство или самостоятелно веществено доказателство за установяване и доказване на нарушения на законодателството по опазване на околната среда.

Срокът за изпълнение на тези изисквания е два месеца след обнародването, т.е. 15.12.2019 г.

От посочената хронология по приемането на измененията става ясно, че тези изисквания не са били предмет на обществено обсъждане. От направената проверка в интернет страницата на НС е видно, че са предложени на второ четене в Комисията по околна среда на 25.09.2019 г. и са стигнали до парламентарна зала на 4.10.2019 г. В зала предложенията са приети с около 130 гласа (54% от всички народни представители), при липса на прозрачност и отчитане на вижданията на заинтересованите страни.

Вместо да бъде намалена административната тежест, както се посочва в мотивите към законопроекта, за повече от 50 предприятия от сектор горивни инсталации, с над 20 MWh мощност, тя се увеличава. Следва да се подчертае, че за предложения ЗИД не е изготвена оценка на въздействието.

За да постигнат съответствие с тези изисквания, инсталациите следва да осигурят значителен финансов ресурс, както за проектирането и оборудването на системите за наблюдение, така и за осигуряване на достъп на РИОСВ и общинските администрации. Задължението за наблюдение в реално време от страна на институциите няма да се осъществи, ако не бъдат осигурени работни места в контролните органи.

Следва да се има предвид, че подобни мерки (видеоконтрол на площадки за отпадъци от метали), предвидени в чл. 39 от Закона за управление на отпадъците, вече се изпълняват от операторите, но без доказана ефективност (липсва информация за броя на установените нарушения по видеозаписи, наложени санкции и намаление на кражбите за периода на действие от 2012 г.).

Направените промени не допринасят за постигането на синергия, а напротив – прехвърлят всички разходи върху бизнеса, без да се държи сметка за ефективното изпълнение на задълженията и липса на ефективен контрол от страна на РИОСВ за прилагане на вече действащите ограничения за функциониране на горивните инсталации (напр. КПКЗ).

За да бъдат постигнати целите за качеството на въздуха в страната, следва да бъдат обединени усилията на всички заинтересовани страни – от законодателната и изпълнителната власт, както и от бизнеса и населението.

В тази връзка, настояваме за упражняване на законодателна инициатива от страна на МОСВ и народни представители, членове на ресорната комисия към 44-то Народно събрание, за отмяна на изискванията за изграждане на системи за видео наблюдение и контрол от оператори на средни и големи горивни инсталации, които ползват твърдо гориво и/или биомаса.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно обнародваните промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух
Добави мнение