Околна среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри - срок до 04.03.2019

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- ЗИД на Закона за водите - внесен в НС на 25.01.23019 г.

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците - внесен от МС в НС на 30.05.2018

ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда - внесен в НС от МС на 21.05.2018