Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг - срок до 25.03.2021


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми - внесен от МС в НС на 26.02.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - внесен в НС от МС на 19.02.2021

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците, 053-11-9 /21.05.2020 - Обединен законопроект

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие - внесен от МС в НС на 05.03.2020

- Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 05.11.2019

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС в НС на 23.07.2019 - внесен от ОП в НС на 05.09.2019

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019


Околна среда
Добави мнение