Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 06.04.2020

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите - срок до 06.4.2020 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства - срок до 01.4.2020 г.

- Проект на Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите - срок до 01.4.2020 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците внесен от ГЕРБ в НС на 21.02.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците - внесен от БСП в НС на 19.02.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда - внесен от ГЕРБ в НС на 14.02.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 12.12.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 05.11.2019

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС в НС на 23.07.2019 - внесен от ОП в НС на 05.09.2019

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците - внесен от МС в НС на 30.05.2018

 


Околна среда
Добави мнение