Околна среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса - срок до 04.01.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите - срок до 18.12.2018 г.  

- Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, съгласно чл.72 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с въвеждане на такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - срок до 03.1.2019 г.  

- Проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие - срок до 26.12.2018 г.  

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси - внесен в НС на 26.11.2018 от МС.

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух, - внесен в НС на 22.10.2018 от МС. Приет на първо четене в зала на 16.11.2018

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците - внесен от МС в НС на 30.05.2018

ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда - внесен в НС от МС на 21.05.2018