03.12.2019

ОТВОРЕНО ПИСМО

Със стартирането на работата на новите общински съвети след проведените местни избори, в Българската стопанска камара постъпват многобройни сигнали за оповестени намерения на редица новоизбрани кметове на общини за рязко повишаване на местните такси за битови отпадъци (ТБО) – в някои случаи със 100%, като се завишават съответните ставки спрямо наличните данъчни оценки или отчетна стойност на активите на юридическите лица.

БСК многократно е заявявала в свои позиции, че определянето на ТБО трябва да отговаря на общите изисквания и принципи за държавните и местни такси – покриване на разходи за предоставяне на услуга с определен единичен размер, а не квазиданък, обвързан с данъчната оценка на имота.

С измененията на ЗМДТ от 2017 г., ТБО следва да покрива дейностите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, като е включен и допълнителен компонент за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места (чл. 62).

Успоредно с това, бяха определени и основите за определяне на размера на таксите за видовете услуги (чл.67) – за събиране, транспортиране и третиране – количество битови отпадъци или брой ползватели на имота, а за поддържане чистотата на населените места – брой ползватели или площ на имота.

Въпреки че прилагането на тези принципи беше неколкократно отложено (последно за 2022 г.), обществото и заинтересованите страни имат своите разумни очаквания за стартиране на своевременна подготовка за поетапно прилагане на „количеството образувани отпадъци“ като основа за определяне на ТБО. В същото време, частта за поддръжка на местата за обществено ползване в населените места следва да бъде изведена в отделна такса, чието определяне се основана на други релевантни принципи и при отчитане на преобладаващата практика в ДЧ на ЕС.

В тази връзка, БСК се обявява отново категорично за:

  • отказ от увеличаване на таксата преди приемането на количеството битови отпадъци, като база за определянето ѝ, съобразно изискванията и принципите на ЗМДТ, в сила от 2022 г.;
  • отделяне от ТБО на компонентната за поддържането на местата за обществено ползване;
  • въвеждане на допълнителни мерки за реално и ефективно разделно събиране на битовите отпадъци;
  • незабавно въвеждане в действие на Националната информационна система за отпадъците, която ще улесни работодателите и общините в процесите на електронно събиране на данни и информация за отпадъците и тяхното по-добро управление;
  • предприемане на решителни стъпки за децентрализация на публичните финанси.

 

РЪКОВОДСТВО НА БСК


Относно оповестените намерения за увеличение на такса
Добави мнение