Българската стопанска камара и Denkstatt Ви канят да участвате в семинар "Практическо прилагане на ISO 50001 - Системи за управление на енергията", на 30.01.2018 г., от 09:00 до 15:00 часа ,в Българска стопанска камара, залата на I етаж. 

Целта на обучението е да се поставят основите и акцентите на едно новаторско управленско мислене, което чрез постоянни и системни действия да доведе до съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, да подобри, оптимизира и постави в конкурентна позиция произвежданите продукти и предоставяните услуги. Темите и използваният обучителен подход са структурирани по начин, който позволява информацията да се използва и прилага както от техническия екип на една компания, така и от хората, отговарящи за финансите 

Участници:

 • Компании, които провеждат политика по непрекъснато повишаване на енергийната си ефективност;
 • Компании и представители на административната и местна власт, които са обвързани с нормативни задължения за повишаване на енергийната си ефективност;
 • Компании, които намират бизнес перспективи за развитие в сферата на енергийната ефективност и предоставянето на енергийни услуги;
 • Сертификационни органи; Енергетици; Технически мениджъри; Финансови директори; Средно управленско ниво персонал, отговорен за експлоатация и поддръжка на съоръженията и сградите; 

Полза от участието:

 • Ще разберете какви са изискванията и постановките на ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията; Изисквания с указания за прилагане.;
 • Ще сте наясно каква е връзката на стандарта с действащите разпоредби на Закона за енергийна ефективност и подзаконовите нормативни актове;
 • Ще придобиете ключови знания, необходими за качествена и ефективна подготовка и/или въвеждане изискванията на стандарта, включително и чрез надграждане на съществуващи интегрирани системи по управление, като например ISO 9001 и ISO 14001;
 • Ще споделим какви са изискванията и очакванията на сертификационните органи;
 • Ще получите информация как да поддържате съответствие с изискванията за енергийна ефективност и да оптимизирате себестойността на произведените стоки и услуги. 

На обучението ще бъдат представени:

 1. Въведение в ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане
  • Основни постановки на стандарта
  • Енергийна политика
  • Основна терминология
  • Внедряване и функциониране
  • Планиране
  • Нормативни изисквания и съответствие на стандарта с тях
 2. Стъпки за въвеждане на ISO 50001:2011 в рамките на организацията
  • Създаване на необходимата организационна структура
  • Качество и вид на необходимата входна информация относно енергийния преглед, базовата линия и показателите за енергийни характеристики
  • Осигуряване на ефективно оперативно управление, мониторинг, измерване и анализ
  • Добри практики, свързани с осигуряване на необходимата компетентност, осъзнаване и провеждане на вътрешна комуникация
  • Добри практики, свързани с изискванията към документацията
  • Съответствие на ISO 50001 с други стандарти за управление в семейството на ISO.
 3. Процеси по сертифициране – необходима подготовка, очаквания на сертификационните организации, процеси, времеви график, често допускани грешки.
 4. Казуси и практически занимания.

Лектор ще бъде: Инж. Владислава Георгиева и Петър Сеизов

Такса за участие: 150 лв. (с включен ДДС)

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 26.01.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

Таксата се заплаща по следната сметка:

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF –  Банка ДСК ЕАД.

Българска Стопанска Камара, Център Чиста Индустрия

 ______

вж. ПРОГРАМА и ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията