30.03.2009

Във връзка с писмо от Българска асоциация природен газ, постъпило в БСК на 26 март т.г., председателят на БСК Божидар Данев се обърна с искане до Столичния общински съвет да бъде променена Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени за услуги, предоставени от Столична община.

В писмото до председателя на СОС се казва:

"С решение № 31 на СОС, протокол № 30/29.01.2009 година за създаване на нова цена на техническата услуга – разрешение за строеж на вътрешна газова инсталация, се регламентира въвеждането на отделен режим за издаване на разрешение за строеж на вътрешна газова инсталация. Този режим се различава от този за отоплителна, ВиК и електрическа инсталация. По този начин развитието на газовата инфраструктура в София се поставя в неравностойно положение спрямо останалите инфраструктурни компоненти.

Ние нееднократно сме подчертавали, че интензивната битова газификация е един от най-ефективните пътища за намаляване на високата енергийна интензивност в България. В този смисъл у нас буди недоумение факта, че с това решение СОС, независимо от дакларирането на газификацията като стратегически приоритет за столицата, с това решение по същество участието на природния газ в досегашното потребление от домакинствата ще остане изключително ниско в сравнение с данните за други европейски столици. Нещо повече, по този начин се забавя и подобряването на изключително тежката екологична обстановка в София.

Настояваме спешно, на основание на Закона за държавните такси, чл. 2, ал. 2, да се внесат незабавни промени в цитираната по-горе наредба, с цел намаляване на таксата до необходимите административни разходи за издаване на съответното разрешително.

Надявайки се на положително решанване на поставения от нас проблем, оставам на разположение по всички въпроси от взаимен интерес за Столичен общински съвет и Българска стопанска камара."


БСК настоя за промени в столичната Наредба за общинските такси
Добави мнение