Управителният съвет (УС) на БСК се състои от не по-малко от 15 членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години. УС приема планове и програми за дейността на БСК, организира изпълнението на решенията на ОС и отчита своята дейност пред него.

Председателят на УС се избира измежду членовете на Управителния съвет. Той ръководи и представлява организацията в страната и чужбина. Настоящият председател на БСК Добри Митрев е избран на тази длъжност с решение на УС на БСК от 1 септември 2021 г. 

Контролният съвет (КС) се състои от трима души, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години. КС контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на БСК, както и правилното опазване на нейното имущество. Председател на КС е Димитър Райков.

През 2018 г. е избран настоящият състав на УС и на КС.

Съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на БСК в органите на управление на камарата нямат право да участват политически лица.

вж. ОРГАНИГРАМА

Добри Митрев

Председател на УС

Мария Минчева

Зам.-председател на БСК

Станислав Попдончев

Зам.-председател на БСК и главен финансов директор

Димитър Бранков

Съветник на Председателя на УС

Димитър Райков

Председател на Контролния съвет

Андрей Делчев

Член на УС на БСК

Антон Петров

Член на УС на БСК

Бальо Динев

Член на УС на БСК

Ботьо Захаринов

Член на УС на БСК

Величко Александров

Член на УС на БСК

Венцислав Славков

Член на УС на БСК

Виолина Маринова

Член на УС на БСК

Емил Дандолов

Член на УС на БСК

Иван Велков

Член на УС на БСК

Мила Елисеева

Член на УС на БСК

Николай Минков

Член на УС на БСК

Николай Тончев

Член на УС на БСК

Петър Стефанов

Член на УС на БСК

Спирос Номикос

Член на УС на БСК

Таня Бончева

Член на УС на БСК