Устав на БСК 


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СЪЩНОСТ

Чл.1. /1/ Българска стопанска камара (БСК) - съюз на българския бизнес е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. В БСК-съюз на българския бизнес могат да членуват организации на бюджетна издръжка, юридически лица на частното право и дееспособни физически лица, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на нейната цел и изпълнение на нейните задачи.

/2/ В БСК-съюз на българския бизнес могат да членуват като колективни членове общински, областни, регионални, браншови, отраслови, съсловни и други организации.

/3/ В БСК-съюз на българския бизнес не могат да членуват политически партии и движения.

/4/ БСК-съюз на българския бизнес извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на този устав, в изпълнение на решенията на органите й за управление и при спазване на законите на Република България.

/5/ БСК – съюз на българския бизнес е организация на работодателите по смисъла на Кодекса на труда.

/6/ Съществуването на БСК-съюз на българския бизнес не е ограничено със срок.

УСТРОЙСТВО

Чл.2. /1/ “Българска стопанска камара /БСК/ - съюз на българския бизнес” с равностойно изписване на наименованието ”Bulgarian Industrial Association /BIA/ - UNION OF THE BULGARIAN BUSINESS” е юридическо лице, със седалище в град София и с адрес на управление Община Столична, Район  „Оборище“, ул. „Чаталджа“ № 76.

/2/ БСК-съюз на българския бизнес може да   открива клонове.

ЦЕЛИ

Чл.3. БСК-съюз на българския бизнес:

 1. Представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации.
 2. Съдейства за развитието на пазарна икономика, устойчив и качествен растеж, в съответствие с интересите на своите членове.
 3. Обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност.
 4. Представлява и защитава интересите на работодателите на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнища.
 5. Работи за ограничаване на административната тежест върху стопанската дейност и премахване на корупционните практики.
 6. Съдейства за ефективно и бързо решаване на търговски спорове чрез арбитражни процедури.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.4. За постигане на своята цел БСК-съюз на българския бизнес:

 1. Разработва стратегии и законопроекти в областта на развитието и управлението на икономиката.
 2. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове.
 3. Изготвя становища по проекти на програми, стратегии и други документи за развитие на икономиката и държавното управление.
 4. Участва в работата на консултативните съвети към държавните органи.
 5. Проучва условията за интензивен граждански и търговски обмен и възможностите за участие в него на търговските субекти.
 6. Подпомага членовете си при воденето на преговори и сключването на сделки, оказва защита от неправомерни действия и извършва други дейности в съответствие с целите си.
 7. Въвежда и поддържа нови системи, форми и методи за обучение и повишаване на квалификацията на своите членове, разработва компетентностни модели на професии и длъжности.
 8. Провежда и развива социалния диалог за установяване на съвременни индустриални отношения
 9. Съдейства за:

а) разкриване на резерви в икономиката, за обновяване и преустройство на стопанските дейности в страната;

б) възстановяване, укрепване и разширяване на стари и създаване на нови икономически връзки и пазари в страната и в чужбина;

в) усвояване и приложение на постиженията на техническия и технологичния прогрес във всички отрасли на стопанството;

г) създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;

д) установяване на отношения на лоялна конкуренция и търговска етика;

е) развитие на социалния диалог и установяване на съвременни индустриални отношения.


ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. За осъществяване на целите си, БСК-съюз на българския бизнес извършва следните дейности:

 1. Прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки, консултации и обучение.
 2. Оказва помощ по изготвяне на документи, необходими за търговски сделки, митнически, лицензионни, регистрационни режими и др.
 3. Работи за създаване на политики, позволяващи икономически растеж на основата на широко внедряване на цифровизацията и създаване на нови умения.
 4. Съдейства за регистрация на обекти на интелектуална собственост – патенти, марки, промишлен дизайн, и подпомага защитата при нарушение на права на интелектуална собственост.
 5. Извършва посредническа и консултантска дейност по информиране и наемане на работа и по оценка на компетенции и умения на човешкия капитал.
 6. Посредничи за преодоляване на спорове между търговските субекти и разрешаването им, включително чрез търговско арбитриране.
 7. Посредничи между синдикати и работодатели при сключване на колективните трудови договори.
 8. Посредничи при възникване на колективни и индивидуални трудови спорове и съдейства за разрешаването им.
 9. Посредничи при бизнес контакти, водене на преговори и сключване на търговски сделки и извършва други дейности в съответствие с целите си.
 10. Подпомага процесите свързани с установяване на партньорства, целящи разработване на проекти с национално и интернационално приложение.


ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО

Чл.6. /1/ Членуването в БСК-съюз на българския бизнес е доброволно.

/2/ Членовете на БСК-съюз на българския бизнес са пълноправни и почетни.

/3/ Пълноправни членове могат да бъдат лицата по чл. 1, които са съгласни с устава й.

/4/ Почетни членове могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, които които са доказали качествата си в стопанската, научната или друга сфера или имат особени заслуги за развитието и авторитета на БСК-съюз на българския бизнес.

/5/ Членовете на юридическите лица, колективни членове на БСК, се ползват от дейността и имат права на членове на Камарата.

/6/ Членовете на БСК-съюз на българския бизнес запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.

/7/ Членствените правоотношения възникват при:

 1. приемане
 2. сливане и вливане

ПРИЕМАНЕ

Чл.7. /1/ Нови пълноправни членове на БСК-съюз на българския бизнес се приемат въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с устава. По молбата се произнася с решение Управителният съвет не по-късно от второто заседание след постъпването й.

/2/ Почетни членове се приемат от Управителния съвет, по предложение на пълноправен член на БСК- съюз на българския бизнес и съгласие на кандидата за почетен член.

/3/ Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

/4/ Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на БСК-съюз на българския бизнес по реда на чл. 29 от Устава.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.8 /1/ Пълноправните членове на БСК-съюз на българския бизнес имат право:

 1. да участват в нейните органи на управление;
 2. да поставят пред нея въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие;
 3. да се ползват от имуществото и резултатите от нейната дейност;
 4. да искат нейното съдействие в защита на интересите си;
 5. да бъдат информирани за дейността на БСК-съюз на българския бизнес имат право и да присъстват на заседания на Управителния и на Контролния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес. В тези случаи Управителният и Контролният съвети са длъжни да уведомят своевременно заинтересованите.

/2/ Почетните членове на БСК-съюз на българския бизнес имат право:

 1. да участват с право на съвещателен глас в Общото събрание;
 2. да бъдат информирани за дейността на БСК-съюз на българския бизнес и да присъстват на заседания на Управителния и на Контролния съвет, когато бъдат поканени от тези органи;
 3. да участват в дейността и да се ползват от резултатите от дейността на БСК-съюз на българския бизнес;
 4. да не плащат имуществени вноски.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.9. /1/ Пълноправните членовете на БСК-съюз на българския бизнес са длъжни:

 1. Да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на БСК-съюз на българския бизнес;
 2. Да съдействат за постигане на нейната цел и за изпълнение на задачите й;
 3. Да правят имуществени вноски;
 4. Да предоставят сведения, необходими за постигане на нейната цел и за изпълнение на задачите й;
 5. Да отговарят до размера на имуществените си вноски за задължения на БСК-съюз на българския бизнес.

/2/ За неизпълнение на задълженията по предходната алинея, Управителният съвет може да прави бележки и предупреждения за изключване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.10. /1/ Членството на пълноправните членове се прекратява:

 1. При напускане – с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено най-малко шест месеца по-рано.
 2. При прекратяване на юридическото лице, съответно - със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на БСК- съюз на българския бизнес.
 3. При изключване.
 4. При отпадане, поради невнасяне на имуществените вноски и системно неучастие в дейността на БСК-съюз на българския бизнес.
 5. При прекратяване на БСК-съюз на българския бизнес.

/2/ Членството на почетните членове се прекратява:

 1. По тяхно заявление до Управителния съвет;
 2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
 3. по Решение на Управителния съвет по чл. 11 от настоящия Устав.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Чл.11. /1/ Член на БСК-съюз на българския бизнес може да бъде изключен от Управителния съвет, когато нарушава грубо или системно задълженията си, или уронва престижа й.

/2/ Изключването не може да се наложи, ако членът на БСК-съюз на българския бизнес не е бил поканен да даде обяснения и ако те не са били обсъдени.

/3/ Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание по реда на чл. 29 от Устава.

/4/ Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесените имуществени вноски.

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСК- СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Чл.12. Правоприемниците на член на БСК-съюз на българския бизнес след неговото преобразуване, запазват членството си, освен ако писмено не заяват желание за прекратяването му.


ІV. ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13 /1/ Общото събрание на БСК-съюз на българския бизнес се състои от всички нейни членове.

/2/ Почетните членове участват в работата на Общото събрание на БСК-съюз на българския бизнес с право на съвещателен глас.

/3/ Членът – юридическо лице, участва в Общото събрание със свой представител – физическо лице. То удостоверява това си качество с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.14. Общото събрание на БСК-съюз на българския бизнес:

 1. Изменя и допълва устава на БСК-съюз на българския бизнес.
 2. Избира и освобождава Управителния съвет и Контролния съвет, и контролира тяхната дейност.
 3. Взема решения за преобразуване и прекратяване на БСК-съюз на българския бизнес, както и за обявяването й в ликвидация и определя за ликвидатор Управителния съвет или избрано от него лице.
 4. Заедно с решението за прекратяване, приема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията.
 5. Заменя членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет преди изтичане на срока, за който са избрани.
 6. Взема решения за смяна на седалището и наименованието на БСК-съюз на българския бизнес.
 7. Приема основните насоки за дейността на БСК-съюз на българския бизнес.
 8. Приема отчетите за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет.
 9. Приема бюджета на БСК-съюз на българския бизнес.
 10. Изменя и отменя решения на Управителния и на Контролния съвети.
 11. Решава всички въпроси, които не са възложени като компетенция на други органи.

СВИКВАНЕ

Чл.15. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на БСК-съюз на българския бизнес.

/2/ Управителният съвет е длъжен в двуседмичен срок да отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, при направено искане на 1/3 от членовете на БСК-съюз на българския бизнес. Ако в този срок поканата не бъде отправена, същите членове или упълномощено от тях лице могат да направят искане за свикването пред съда, в регистъра на който е вписана БСК-съюз на българския бизнес.

/3/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано от Управителния съвет и по предложение на Контролния съвет.

ПОКАНА

Чл.16. /1/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива се свиква, като се посочва изрично, че ако не се яви необходимият брой пълноправни членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

/2/ Поканата се обнародва в централен ежедневник и се поставя на мястото за обявления в административната сграда на БСК-съюз на българския бизнес, най-малко един месец преди датата на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.17. Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от половината от пълноправните членовете на БСК-съюз на българския бизнес. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ЗАСЕДАНИЕ

Чл.18. /1/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от избрано от него бюро.

/2/ За заседанието се води протокол, който се подписва от членовете на бюрото.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат при явно гласуване, с обикновено мнозинство на присъстващите пълноправни членове, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно. Решенията по чл. 14, т.т. 1, 3, 4 и 6 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите пълноправни членове.

/2/ Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в поканата.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.20. /1/ Всеки пълноправен член на БСК-съюз на българския бизнес има право на един глас.

/2/ Пълноправен член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен, включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.


2. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ (Изм. ОС от 2014 г., отм. ОС от 2018 г.
)
Чл.21, Чл.22., Чл. 23 и Чл. 24. (Изм. ОС 2014г., отм. ОС от 2018 г.) 

3. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ

Чл.25. /1/ Управителният съвет се състои от не по-малко от 15 пълноправни членове, които се избират от Общо събрание за срок от 5 години.

/2/ Оперативната дейност на Управителния съвет се води от главния секретар на БСК.

/3/ Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет:

 1. Лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
 2. Членове на ръководни органи на политически партии и движения.
 3. Обявените в несъстоятелност;
 4. Лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя/сестри с член на Управителния или на Контролния съвети;

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.26. Управителният съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него.
 2. Избира от своя състав председател на Управителния съвет.
 3. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.
 4. (отм. ОС 2008 г.)
 5. Приема планове и програми за дейността на БСК-съюз на българския бизнес.
 6. Приема и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 7. Приема счетоводния отчет и баланса на БСК- съюз на българския бизнес за изтеклия период, и решения за размера на имуществените вноски.
 8. Приема, освобождава и изключва членове на БСК-съюз на българския бизнес.
 9. Взема решения за участия и прекратяване на участия на БСК в други организации.
 10. Взема решения за определяне на местни органи, за откриване и закриване на клонове, и определя техния управител.
 11. Приема вътрешни правила за структурата и организацията на работа на административния екип на БСК.
 12. Определя реда и организира извършването на дейността на БСК-съюз на българския бизнес и носи отговорност за това.
 13. Приема решения за промяна на адреса на БСК-съюз на българския бизнес.
 14. Образува целеви парични фондове.
 15. Учредява награди и символи на БСК-съюз на българския бизнес и приема решения за стимулиране на нейните членове, на отделни фирми и организации, колективи и специалисти, за постигане значителни успехи в осъществяване на целите и задачите на БСК-съюз на българския бизнес.
 16. Определя ликвидатор.
 17. Управлява активите на БСК-съюз на българския бизнес.
 18. При необходимост създава консултативни съвети и работни групи за изготвяне на предложения по актуални въпроси на икономическата политика.“

СВИКВАНЕ

Чл.27. /1/ Управителният съвет се свиква на редовни заседания от председателя му най-малко веднъж на два месеца. Председателят е длъжен да свиква Управителния съвет на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му, в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането трябва да бъдат посочени причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок Управителният съвет не бъде свикан от председателя, може да го свиква всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

/2/ (отм. ОС от 2018 г.)

/3/ Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от Управителния съвет негов член.

/4/ Заседанието на Управителния съвет се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

/5/ За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/6/ Председателят и членовете на Контролния съвет могат да участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.28. /1/ Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.26 т.т. 3, 12 и 16 - с мнозинство от всички членове.

/2/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички членове на Управителния съвет.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА

Чл.29. Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от Общото събрание по искане на всеки член на БСК-съюз на българския бизнес. Искането може да се прави в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от деня, в който решението е било взето. Контролният съвет може да спира изпълнението на решения на Управителния съвет, които противоречат на Устава, до произнасянето на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ СЪДЕБЕН СПОР

Чл.30. По съдебни спорове между БСК-съюз на българския бизнес и членовете на Управителния съвет, Камарата се представлява от лица, избрани от Общото събрание.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО /отм. ОС от 06.03.2008 г./
Чл. 27., Чл. 28, Чл. 29 и Чл. 30 отм. ОС от 06.03.2008 г.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.31. Председателят на Управителния съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 2. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
 3. Управлява оперативно дейността и активите на БСК-съюз на българския бизнес.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ (отм. ОС от 2018 г. )
Чл. 32. (нов ОС от 2014 г. отм. ОС от 2018 г.)

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.33. БСК-съюз на българският бизнес се представлява пред всички органи и организации, юридически и физически лица в страната и в чужбина от председателя на Управителния съвет

6. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ

Чл.34. /1/ Контролният съвет се състои от трима пълноправни членове, които се избират измежду членовете на БСК-съюз на българския бизнес на Общото събрание за срок от 5 години. Контролният съвет избира председателя си от своя състав.

/2/ Не могат да бъдат членове на Контролния съвет лицата, посочени в чл. 25, ал. 3, както и лицата, които са били членове на предходния Управителен съвет.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.35. /1/ Контролният съвет:

 1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 2. Контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на БСК- съюз на българския бизнес.
 3. Контролира правилното опазване на имуществото на БСК-съюз на българския бизнес.
 4. Дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на БСК-съюз на българския бизнес и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

/2/ (Отм. ОС 2014 г.)

/3/ Когато установи съществени законови нарушения и нарушения на устава, Контролният съвет прави искане пред Управителния съвет за свикване на Общото събрание.


V. ИМУЩЕСТВО. СЪСТАВ. ИЗТОЧНИЦИ

Чл.36. /1/ БСК-съюз на българския бизнес формира своето имущество от право на собственост и други вещни права, права на интелектуалната собственост и права на вземане.

/2/ Източници на имущество на БСК-съюз на българския бизнес са: имуществени вноски, приходи от собствени имоти и дейности, дарения и други източници, разрешени от закона.

/3/ БСК-съюз на българския бизнес не може да получава дарения от политически партии и сдружения.

/4/ БСК-съюз на българския бизнес не разпределя печалба.

РЕЖИМ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Чл.37. БСК-съюз на българския бизнес държи свободните си парични средства в банки. Тя може да ги влага в държавни или гарантирани от държавата ценни книжа, ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, други инвестиционни инструменти или в търговски дружества, като се ръководи от съображения за сигурност на вложените средства.

ФОНДОВЕ

Чл.38. /1/ За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на тази дейност БСК-съюз на българския бизнес може да образува фондове.

/2/ Фондовете по предходната алинея могат да бъдат общи, а за конкретни случаи – специално обособени от средства на заинтересовани членове на БСК-съюз на българския бизнес.

/3/ БСК-съюз на българския бизнес може да организира фондове с взаимоспомагателен характер за покриване на финансови, арбитражни, регистрацонни и други разходи.

/4/ Редът и условията за събиране на имуществени вноски за специално обособените фондове за конкретни случаи се определят от Управителния съвет и се предлагат на заинтересованите лица.

РАЗХОДИ

Чл.39. /1/ БСК-съюз на българския бизнес извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения бюджет. В бюджета могат да се предвиждат средства за подпомагане (възмездно или безвъзмездно) на изпаднали във временно затруднение членове на Камарата.

/2/ Не могат да се предоставят средства под каквато и да е форма на политически партии и движения.

ОБЩ РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ

Чл.40. /1/ Всички приходи на БСК-съюз на българския бизнес, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото й и служат за постигане на целите й.

/2/ Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба между членовете на БСК-съюз на българския бизнес.


VІ.ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.41. /1/ Решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и прекратяване на БСК-съюз на българския бизнес се вземат от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

/2/ Не се допуска сливане с политически партии и движения, както и вливане в тях.


VІІ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42. /1/ При прекратяване на БСК-съюз на българския бизнес по решение на Общото събрание ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/2/ Управителният съвет може да определи за ликвидатор лице, което не е член на БСК-съюз на българския бизнес.

Чл.43. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.


VІІІ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.44. Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание по чл.14, т.4.

Чл.45. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора се определят от Управителния съвет.

_________

Този устав е приет от VІ Общо събрание на БСК на 11.06.1993 г., изменен и допълнен от ІХ Общо събрание на 21.12.2000 г. Измененията и допълненията са приети във връзка със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обнародван в ДВ бр.81/2000 г.) и влизат в сила от 01.01.2001 г.; изменен и допълнен от Х Общо събрание на 21.12.2001 г.; изменен от ХІІ Общо събрание на 05.10.2006 г., изменен и допълнен от ХІІІ Общо събрание на 06.03.2008 г., изменен и допълнен на ХІV Общо събрание на 25.04.2014 г., изменен и допълнен от ХV Общо събрание на 05.12.2018 г., изменен от ХVI Общо събрание на 01.11.2023 г.

 

Прочетено: 101223