05-10-34/28.10.2009 г.

 

 

ДО

Министерство на околната среда и водите

 

 

 

 

Становище

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците по вариант от 20.11.2009 г. на Дирекция управление на отпадъците на МОСВ

 

1. Следва да бъде преразгледана дефиницията на термина „третиране на отпадъци в ПДЗР”, като бъдат изключени събирането и съхраняването на отпадъци и се въведат прецизно термините и определенията на рамковата директива за отпадъците.

 

2. Във връзка с чл. 12 ал. 1, са налице многобройни случаи на осъществяване на различни операции по оползотворяването без негативни или с минимални въздействия върху околната среда. Следва да бъде преразгледан разрешителният режим, като се въведат съответни критерии (прагови стойности), например – количества на оползотворяваните отпадъци, характер на технологичната обработка – процеси, свързани с преработка на отпадъци като част от основния производствен процес и производство на странични продукти и др. За тези случаи следва да бъде предвиден регистрационен режим и облекчени форми на отчетност, които да позволят последващия контрол от страна на РИОСВ, аналогично на предложеното в т. 1.

 

3. Необходимо е предоставяне на възможност за по-големи оператори, които изпълняват дейности (операции) по оползотворяване, да се предвиди възможност за избор на съответния административен режим – на регистрация или на издаване на разрешително при наличие на определени прагови (квалификационни) критерии.

 

4. Необходимо е предефиниране (изчерпателно посочване на типа на отпадъците) на термина “масово разпространени отпадъци” в §1, т. 12 на ЗУО, с оглед прецизиране текста на чл. 24, ал. 2 и изчерпателно изброяване на наредбите, произтичащи от него – автомобилни гуми, опаковки, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, други.

 

5. Кръгът на задължените лица по чл. 25, ал. 1 (лица, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци) е изключително широк. Това налага да се прередактира задължението на РИОСВ да заверява отчетните книги за отпадъците (какво се заверява, форматът или внесените записи в рамките на даден отчетен период) и въведат прагови стойности и критерии. Текстът има смисъл за големи оператори и значителни количества .

 

6. В чл.29, ал.1, т.2 да се допълни „и комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда”

 

7. В чл. 8 да се предвиди и изискване за акредитирана фирми при вземането на проби, както и възможност изпитването да се осъществи от повече от една акредитирана лаборатория за случаите, когато не всички опасни свойства могат да бъдат определени в една лаборатория

 

 

 

 

9. По Раздел V Трансграничен превоз на отпадъци не е указан срокът на действие на издадените разрешителни за транспортиране на отпадъци по предишния текст на ЗУО, както и процедурата на издаване на разрешителни, когато едно количество отпадъци се транспортира на партиди. Не е указано и дали банковата гаранция включва транспортните разходи.

 

10. В ПЗР на ЗИД на ЗУО следва да бъде включен текст за промяна на чл. 67, ал. 2 на Закона за местните данъци и такси, като се:

-    въведе императивно основа за определяне на размера на такса битови отпадъци, основана на количеството образувани (събрани) през предходните 2-3 години количества битови отпадъци;

-    регламентира в чл. 16 отговорност на кметове на общините да въведат в действие средства за измерване на маса (кантари) в населени места с население над 10 000 екв. жители, както и към съоръженията за третиране на отпадъци, при съответен преходен период, дефиниран в ПЗР.

 

  1. БСК подкрепя отмяната на сега действащия режим на разрешителни за временно съхранение на отпадъци на мястото на образуването, както и отпадането на разрешителните за търговска дейност с черни и цветни метали, транспортирането и събирането на отпадъци с неопасни свойства по 12, ал. 2.

Синхронизиран е текстът по чл. 31 и чл. 38 (съдържание и реквизити на програмата за управление на отпадъци и на заявлението за издаване на разрешително по чл. 37) и е отстранена дублираща се информация.

 

 

БСК изразява готовност за сътрудничество при последващи обсъждания и редакция на текста.

 

 

 

 

ДИМИТЪР БРАНКОВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците
Добави мнение