29.09.2016

 

ВИЖТЕ СТАТИСТИКА ЗА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ

***

В периода 2009-2012 г. е налице почти двойно намаление на събраните битови отпадъци (БО) в гр. София (спад от 46 %) при ръст на обслуженото население от около 4%.

В периода 2012-2014 г.:

  • Събраните битови отпадъци (БО) в София нарастват повече от два пъти (ръст от 127%), като в същото време обслуженото население се увеличава едва с 1%.
  • Делът на събраните БО в София в общото количество събрани БО в страната е нараснал от 12% на 21%, а делът на обслуженото население остава непроменен (20%).
  • Събраните такси за БО в София са нараснали с 11%, като са събрани 17 млн. лв. повече през 2014 г. спрямо 2012 г. Средно за страната събраните такси за БО се увеличават с 9%.
  • Приходите от такса БО (ТБО) на един тон БО в София намаляват наполовина – от 585 на 286 лв, в същото време, ТБО за едно лице нараства с 10% - от 121 на 133 лв.

Въпроси:

  • Каква е истината за почти двойното намаление на количествата събрани БО през периода 2009-2012 г. и за последващото удвояване на количествата събрани БО през 2012-2014 г., след като нито населението на София, нито потреблението са нараснали два пъти за две години?
  • Каква е истината за сериозния напредък в намаляването на количествата и дела на депонираните отпадъци, съответно 67% през 2012 г. и 15% през 2014 г., след като заводът за преработка на отпадъци е пуснат официално в експлоатация през 2015 г.?

БСК ще представи допълнителен анализ на данните и за останалите общини в страната. Целта е да се установи как се управляват и отчитат тези чувствителни дейности за населението и бизнеса, доколко се спазва европейската правна рамка и какви промени в законодателството следва да се инициират.

Източници:

 

 

Дата: 29.09.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2743