26.07.2017

ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КЪМ 44-ТО НС

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПК ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО
И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 44-ТО НС

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПК ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КЪМ 44-ТО НС


Относно:
ЗИД на Закона за местните данъци и такси, 702-01-8, внесен в 44-то НС на 14.07.2017 г. от МС


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

БСК изразява подкрепа за възприетият подход на:

- промяна на подхода при определяне на дължимата такса битови отпадъци и прилагане на принципа „замърсителят плаща”,

- определяне на таксата като цена на услугите за събиране и транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и подържане на местата за обществено ползване, както и нейното формиране на база на икономически необходимите разходи.

  - прилагане на принципите предвидени в чл. 8, ал. 1 ЗМДТ.

Подчертаваме отново изразената подкрепа при обсъждане на законопроекта в НСТС, на становището на национално представителните работодателски организации, членуващи в Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Допълнително предлагаме следните предложения за промени в на ЗИД на ЗМДТ:

По §5, чл. 67

  1. Да отпадне възможността предвидена в чл. 67, ал. 8, т. 3, б. „б“, разгънатата застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот да бъде прилагана като основа за определяне на таксата за услугата по чл. 62, т. 3 - поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината. Площта на имотите няма пряка връзка дейностите и услугите по поддържане на обществените територии, като така определена основа ще противоречи на въведения с чл. 7, ал. 1 разходопокривен принцип за определяне на местните такси.
  2. В ал. 11, т. 1 следва да отпадне „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот“.
  3. В ал. 13, следва да се допълни изискването, декларациите да бъдат подавани от задължените лица по чл. 64, и с възможност управителите по чл. 19 и чл. 31 от Закона за управление на етажната собственост да подават декларации от името на общото събрание на собствениците за имоти, които са самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост.

 По §8, чл. 71

В т. 3 да се добави и „т.2 от чл. 62”. Липсват основателни причини предприятия със сключени договори за обслужване с оператори с валидни разрешителни за събиране, транспортиране, третиране или предаване за последващо третиране на битови отпадъци, да дължат такса битови отпадъци. Освен това, в т. 1 и т.2 следва да бъде прецизиран текста за дейностите по третиране и да се допълни “ал. 1” към чл. 66, т. 2 и да се поясни за каква част от услугата се има предвид.

Считаме, че следва да се отчете и обстоятелството, че промените в определянето на ТБО не водят задължително до увеличение на събираните такси от физическите лица, за сметка на тези от бизнеса. Нещо повече – чрез масовото и реално въвеждане на изискванията за разделно събиране на отпадъците, количеството на битовите отпадъци би следвало да намалява, което ще се отрази и на намаляването на дължимите такси за битови отпадъци. Промяната в режима, осигуряването на прозрачност и сравнимост между извършваните услуги от отделните общини ще окаже допълнителен натиск за ефективно управление на битовите отпадъци и постигане на икономически обосновани цени и поносими за отделените домакинства. Допълнителни гаранции срещу опасенията за увеличенията на таксите за физическите лица законодателят вече е предвидил в чл. 8, ал. 3 ЗМДТ.

С въвеждането на прозрачност и сравнимост както при формирането на таксата, така и при разходването на средствата в процеса на предоставяне на услугата ще бъде постигната една от заявените основни цели на предложения проекта на ЗИД на ЗМДТ. Наред с това, обвързването на основата на ТБО с количествата образувани отпадъци ще доведе до по-ефективно разделно събиране, до по-активно ангажиране на органите за общинско самоуправление, задължените лица и обслужваното население с управлението на битовите отпадъци, както и до повишаване на ефективността на контрола.

 

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател

 


Относно ЗИД на Закона за местните данъци и такси, 702-01-8, внесен в НС на 4.07.2017 г.
Добави мнение