10.03.2017

Изх. №  03-00-9/10.03.2017 г.                

ДО     

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

КОПИЕ:

Г-Н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                  

                                 

Относно: Внасяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси в 44–то Народно събрание за промяна на основата за определяне на такса битови отпадъци

        

Уважаеми г-н Ананиев,

Във връзка с предстоящите парламентарни избори предлагаме да бъдат внесени в Министерския съвет и в 44-то Народно събрание непосредствено след неговото конституиране приложените мотиви и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси след допълнителна актуализация на текста, с цел промяна на основата за определяне на такса битови отпадъци.

Приложеният проект на ЗИД на ЗМДТ беше разработен в междуведомствена работна група към МФ. Същият беше публикуван за обществено консултиране в периода 18 април - 2 май 2016 г., в рамките на което БСК представи свое становище (Изх. № 05-15-4 /26.04.2016 г.).

Обръщаме внимание, че предишното правителство не изпълнени своето задължение за внасяне до 31.03.2016 г. на разработения проект на ЗИД на ЗМДТ в 43-то Народно събрание, в съответствие с §13а от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ (посл. изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.).

Многократното блокиране в предишни години на прилагането на европейския принцип „замърсителят плаща“ задълбочи проблемите с разделното събиране и рециклиране на отпадъците, насърчава паралелното припокриващо финансиране на едни и същи дейности и корупционните практики. Налице е и риск от налагане на значителни санкции от страна на ЕК по отношение на действащата система за управление на масово разпространените и битовите отпадъци, които ще бъдат стоварени върху всички данъкоплатци.

Предлагаме при окончателното изготвяне на проекта на ЗИД на ЗМДТ за внасяне в МС да бъдат взети предвид следните бележки и допълващи предложения:

1. Предприятия със сключени договори за обслужване с оператори с валидни разрешителни за събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, да не дължат такса битови отпадъци (чл. 71, т. 3) за услугите по събиране, транспортиране и (предаване за) третиране.

2. В §5 (чл. 67, ал. 5) е регламентирано правото на общинските съвети да приемат основа или основи на ТБО, различни от посочената в ал. 4 (количеството генерирани и третирани битови отпадъци) при наличие на обективни обстоятелства, възпрепятстващи тяхното прилагане. Този текст насочва усилията на общинските съвети към „аргументиране“ на „обективни обстоятелства“, препятстващи прилагането на количеството като общовалидна основа за определяне на ТБО. Актуализираният законопроект следва категорично да рамкира императивното прилагане на ал. 8, регламентираща изчерпателно основи, обвързани с количеството генерирани, събрани, транспортирани и третирани битови отпадъци. В тази връзка следва да отпадне текста на ал. 5.

Допълнително следва да се приемат промени в подзаконовата уредба, улесняващи прилагането на този принцип вкл.:

  • връщане на действалите до 1996г., задължителни изисквания при проектиране на нови жилищни и нежилищни сгради за изграждане на приземни общи помещения или съоръжения извън сградите за временно съхранение на масово разпространени отпадъци;
  • ефективно и безкомпромисно прилагане на режима на адресна регистрация чрез увеличаване на глобите за задължените лица, вкл. управители на етажна собственост, длъжностни лица от общинските администрации, допълнителни правомощия на органите на МВР и др.

3. В §6 следва да се добави нова ал. (3) на чл. 68, за да се предотвратят потенциални опити общинските съвети да се връщат към практиката за определяне на ТБО на база данъчна оценка (отчетна стойност на активите), ако не са приели план-сметка до 20 януари, със следния текст:

„(3) В случаи, при които до 20 януари общинският съвет не одобри план-сметката с разходите за следващата година и/или видовете основи за определяне на размера на таксата за битови отпадъци по реда на този закон, съответните разходи за услугите по чл. 62 се финансират за сметка на собствените приходи на общината за следващата календарна година.“

4. В §10 от ПЗР следва да се съкрати от шест на три месеца срокът за приемане на наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 от Министерския съвет. Считаме, че от началото на 2014 г., след стартиране на дейността на работната група към Министерство на финансите, имаше достатъчно време за изясняване на източниците на информация, приложимите алгоритми и общи правила за определяне на реда и условията за подготовка на план-сметките на общините и определяне на основите на такса битови отпадъци.

В заключение подчертавам, че своевременната актуализация на приложения текст, неговото незабавно внасяне, обсъждане и приемане от 44–то Народно събрание ще позволи промяна на законовата рамка за определяне на основата на такса битови отпадъци и нейното прилагане от началото на 2018г.

        

С уважение,

Божидар Данев

Изпълнителен председател


Относно проект на ЗИД на ЗМДТ за промяна на основата за определяне на такса
Добави мнение