15.03.2017

В отговор на писмо на БСК относно необходимостта от спешно внасяне в 44-то НС на проект за промяна на ЗМДТ в частта му за основата за определяне на такса „битови отпадъци“, министърът на финансите Кирил Ананиев насрочи заседание на ресорната междуведомствена работна група, което ще се проведе на 20 март 2017 г., от 10.30 ч., в МФ.

Предложеният проект на ЗИД на ЗМДТ беше разработен в междуведомствената работна група към МФ и беше публикуван за обществено консултиране в периода 18 април – 2 май 2016 г., но така и не стигна до 43-то Народно събрание.

Съгласно §13а от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ, Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона. Срокът за внасяне на промените бе 31.03.2016 г., но предишното правителство не изпълни това свое задължение. През м. декември 2016 г. срокът беше променен на 31.03.2017 г. В тази връзка, с писмото си до Министерството на финансите БСК настоява Министерският съвет да изпълни задължението си по §13а от ПРЗ на ЗМДТ, макар и с една година закъснение.

В писмото си БСК обръща внимание върху многократно блокираното през годините прилагане на европейския принцип „замърсителят плаща“, което доведе до проблеми с разделното събиране и рециклирането на отпадъците. БСК предупреждава, че е налице риск от налагане на значителни санкции от страна на ЕК по отношение на действащата система за управление на масово разпространени и битови отпадъци, които ще бъдат стоварени върху всички данъкоплатци.

Припомняме, че в периода от края на 2015 г. до средата на 2016 г. БСК предприе следните действия за промени в ЗМДТ относно таксата „битови отпадъци“:

  1. На 21.10.2015 г. проведе работна среща с представители на НСОРБ за общи действия за своевременно внасяне на разработения от работната група към МФ проект на ЗИД на ЗМДТ в 43-то НС;
  2. В периода февруари-юли 2016 г. неколкократно внесе в Националния съвет за тристранно сътрудничество предложения за обсъждане на промените в ЗМДТ и основата на ТБО;
  3. На 26.03.2016 г. с писмо до министъра на финансите БСК настоя за незабавно внасяне в НС на подготвения законопроект;
  4. На 26.04.2016 г. представи свое становище по проекта на ЗИД на ЗМДТ в рамките на общественото му консултиране;
  5. През юли 2016 г. на сайта на БСК беше публикувана информация за събраните приходи от ТБО на жител и количество БО на жител за 250 общини в страната, в периода 2007-2015 г., на база получени от МФ данни.
  6. През юли 2016 г. БСК изпрати жалба до Европейската комисия (ГД „Околна среда“) относно неприлагането на принципа „замърсителят плаща“. В жалбата БСК настоява ЕК да приеме мотивирано становище спрямо Р България за бърза и безусловна отмяна на действащия режим за образуване на ТБО, както и да предприеме всички необходими правни действия пред Съда на ЕО, в случай на отказ от съобразяване с отправеното искане. Беше получен отговор от ГД „Околна среда“ на ЕК, в който се потвърждава готовност за предстоящи действия.

Дата: 15.03.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1818