Дата: 23.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1755

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и изпълнителният председател на БСК Божидар Данев проведоха днес, 23 май 2017 г., работна среща, по време на която бяха обсъдени актуални проблеми на бизнеса, в контекста на спазването на екологичното законодателство.

От страна на БСК в срещата участва и Илиана Павлова – директор на Център „Чиста индустрия“, а от страна на МОСВ в разговора се включиха още зам.-министрите Атанаска Николова и Николай Кънчев, както и началниците на Отдел „Отпадъци“ – Славея Стоянова, и Отдел „Въздух“ - Иван Ангелов, както и други отговорни служители на министерството.

Изпълнителният председател на БСК представи позицията на работодателските организации по отношение на определянето на такса „битови отпадъци“ (ТБО) на база количество, а не въз основа на отчетната стойност или активите на фирмите. България е единствената страна в Европа, в която таксата за битови отпадъци се определя спрямо стойността на активите, посочи Божидар Данев. Според него, това не допринася за намаляване на отпадъците в страната и налага разширение на инвестициите за депа. По думите му, в сега действащата система липсва икономическата полза и тя не стимулира рециклирането. Председателят на БСК посочи, че въпросът е обсъждан с Министерство на финансите и вече има разработен проект на промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), с който се въвежда нова методология за определяне на таксата спрямо количествата изхвърлени отпадъци. В тази връзка, Божидар Данев изрази очакване МОСВ да подкрепи внасянето и приемането на ЗИД на ЗМДТ до средата на тази година, така че да стане възможно новата методика за определяне на ТБО да влезе в сила от 1 януари 2018 г. Освен това, г-н Данев призова за повече публичност на информацията от общините относно количествата битови отпадъци и събраните такси по видове потребители – граждани, предприятия, частни, държавни и общински дружества.

Втората дискутирана по време на срещата тема бе посветена на организациите по оползотворяване на отпадъци. Представителите на БСК настояха за предоставяне на публични данни за дейностите по управление на масово разпространени отпадъци (особено от излезли от употреба МПС), които се финансират с публични средства (чрез продуктови такси). Тези данни са част от информацията по околната среда и са обект на Конвенцията от Орхус за достъп до информация. Божидар Данев обърна внимание върху факта, че в Закона за управление на отпадъците са предвидени случаи, в които задължените лица внасят продуктовите такси в ПУДООС, без последното да има задължение за изпълнение на цели. В тази връзка, изпълнителният председател на БСК настоя да бъде предвидена възможност за използване на тези средства за изпълнение на целите за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Обект на разговор беше и начинът на формиране на таксите в системата на МОСВ (вкл. за ползване на воден обект, за ползване на води, „продуктовата такса“ за масово разпространените отпадъци и др.), които следва да се определят на разходопокривен принцип.

От страна на БСК бе изразено мнение, че планираното изграждане на структури за управление на зоните на Натура 2000 към областните администрации ще бъде неефективно, тъй като ще изисква дълъг срок за натрупване на необходимата експертиза и опит. Ето защо, БСК предлага управлението на зоните на Натура 2000 да се осъществява чрез съществуващата структура на ИАОС.

Изпълнителният председател на БСК беше категоричен, че е необходимо спешно да бъде разработена концепция и стратегия за заместващи мощности след закриването на централите от Маришкия басейн. Освен това, според него е необходимо ограничаване на обявяването и провеждането на местни референдуми по проблеми, за които има ясни законови процедури за обществено обсъждане, вкл. за оценка на въздействието върху околната среда, чрез които се отчитат позициите на гражданите.

БСК се ангажира да организира среща на ръководството на МОСВ с представители на браншовите организации, където на диалог да бъдат поставени и редица други въпроси от значение за бизнеса.

Министър Нено Димов благодари за предложената експертиза и конкретните предложения. Той информира, че по част от поставените проблеми вече се работи, а за други предстои да бъдат предприети действия. Министър Димов изрази готовност за среща с представителите на браншовите организации, като подчерта важността на партньорството между администрацията и бизнеса.