В България хората с увреждания са една от рисковите групи на пазара на труда. По данни на НСИ, една трета от тях са в трудоспособна възраст, но едва около 10% са включени в заетост. Това се дължи на различни фактори, сред които дискриминация, недоверие от страна на работодателите, ограничени възможности за избор на професионално развитие, породено от дефицити в здравословния статус на хората с увреждания, социалната изолация и др.

В този контекст, Национална пациентска организация и Българската стопанска камара стартират съвместен едногодишен проект, финансиран по ОПРЧР, чиято основна цел е да допринесе за повишаването на достъпа до заетост на лица с увреждания. Усилията на НПО и БСК ще са насочени към подобряването на връзката между работодателите и хората с увреждания.

Официален сайт на проекта: https://rabotazavseki.com/bg/

______________________________

Наименование на проекта: "Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания"

Номер на договора за финансиране: АДБФП № BG05M9OP001-2.032-0048-C01

Период на изпълнение: 01.10.2019 - 01.10.2020 г.

Финансираща институция/програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Общ бюджет: 94 932.50 лева

Роля на БСК в проекта: Партньор

Бенефициент: Национална пациентска организация

Обхват: Национален

Ключова цел: Повишаване на достъпа до заетост на лица с увреждания

Целеви групи: Хора с увреждания и техни близки

Основни дейности:

  • Разработване на информационен портал, който да улеснява хората с увреждания да търсят и намират работа, която да съответства на техните възможности, потребности и професионални стремежи. Порталът ще предоставя, както полезни обучителни ресурси, така и възможности за търсене на работа. В модул на системата работодатели ще могат да публикуват своите обяви, както и ще имат възможности да се запознаят с обучително съдържание, насочено към особеностите на различните групи хора с увреждания и начините за по-добра комуникация с тях.
  • Информационна кампания за значимостта на трудовата интеграция на хората с увреждания. Пет регионални форума – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, ще дискутират локалните възможности за адаптацията на пазара на труда на лица с увреждания.
  • 10 социални работници в петте града ще предоставят посреднически и консултантски услуги на лицата с увреждания. Очаква се на всяко лице с увреждания да бъде изготвена индивидуална оценка, на базата на която да се предоставят консултации, свързани с повишаване на квалификацията чрез подкрепа за включване в образователни и професионални курсове за преквалификация, посредничество за стартиране на работа пред работодатели, информиране за подходящи работни места и др. Социалните работници ще предоставят и емоционална подкрепа на лицата с увреждания, насочена към повишаване на мотивацията, както и регулярно ще съдействат за провеждането на скрининг изследвания, чрез които да се проследява здравословното състояние на хората с увреждания.

Анета Алашка
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 28, +359 888 60 34 00
Гергана Гиздина
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 9876 205, +359 888 60 34 00
Прочетено:1498