Дата: 07.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2563

В България хората с увреждания са една от рисковите групи на пазара на труда. По данни на НСИ, една трета от тях са в трудоспособна възраст, но едва около 10% са включени в заетост. Това се дължи на различни фактори, сред които дискриминация, недоверие от страна на работодателите, ограничени възможности за избор на професионално развитие, породено от дефицити в здравословния статус на хората с увреждания, социалната изолация и др.

В този контекст, Национална пациентска организация и Българската стопанска камара стартират съвместен едногодишен проект, финансиран по ОПРЧР, чиято основна цел е да допринесе за повишаването на достъпа до заетост на лица с увреждания. Усилията на НПО и БСК ще са насочени към подобряването на връзката между работодателите и хората с увреждания, като първата стъпка към това е разработването на информационен портал, който да улеснява хората с увреждания да търсят и намират работа, която да съответства на техните възможности, потребности и професионални стремежи. Порталът ще предоставя, както полезни обучителни ресурси, така и възможности за търсене на работа. В модул на системата работодатели ще могат да публикуват своите обяви, както и ще имат възможности да се запознаят с обучително съдържание, насочено към особеностите на различните групи хора с увреждания и начините за по-добра комуникация с тях.

В рамките на общата инициатива между пациентската и работодателската организация ще се проведе и информационна кампания за значимостта на трудовата интеграция на хората с увреждания. Пет регионални форума – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, ще дискутират локалните възможности за адаптацията на пазара на труда на лица с увреждания.

10 социални работници в петте града ще предоставят посреднически и консултантски услуги на лицата с увреждания. Очаква се на всяко лице с увреждания да бъде изготвена индивидуална оценка, на базата на която да се предоставят консултации, свързани с повишаване на квалификацията чрез подкрепа за включване в образователни и професионални курсове за преквалификация, посредничество за стартиране на работа пред работодатели, информиране за подходящи работни места и др.

Социалните работници ще предоставят и емоционална подкрепа на лицата с увреждания, насочена към повишаване на мотивацията, както и регулярно ще съдействат за провеждането на скрининг изследвания, чрез които да се проследява здравословното състояние на хората с увреждания.

В дейностите по проекта ще бъдат включени и 200 близки на хора с увреждания, които полагат грижи за тях.

Проектът е на стойност 194 932.50 лева.