23.04.2018

В София се провежда среща на генералните директори за професионално образование и обучение на страните от ЕС

„Каквото е образованието днес, такава ще е икономиката утре!“

С тази максима директорът на Националния център за оценка на компетенциите при БСК Томчо Томов описа накратко необходимостта от поставяне на образованието като приоритет №1 в национален и европейски план. Това стана по време на срещата на генералните директори за професионално образование и обучение (ПОО) на страните от ЕС, която се провежда на 23 и 24 април 2018 г., в Резиденция „Бояна“, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Пред участниците във форума Томчо Томов представи гледната точка на българските работодатели относно потребностите на икономиката от кадри и, в този контекст – относно бъдещето на ПОО. Според него, налице е промяна в нагласите и моделите на управление на хора, при което критично значение придобиват политиките по развитие на човешкия потенциал, трансфера на знание в организацията, намирането, развитието и задържането на таланти.

Масираното нахлуване на ИКТ, превръщането на данните в „суровина“ на информационната епоха създава нарастваща „просветна“ конкуренция, която се основава на знанието и идеите. Инвестициите вече се насочват към нови концепции, иновации и проекти, за сметка на разширяването на производствени мощности и съоръжения. Променя се начинът на мислене, а в бързо променящата се бизнес среда вече е валидна максимата, че не големият поглъща по-малкия, а бързият поглъща по-бавния“, каза Томчо Томов.

Ето защо, според представителя на БСК, от ключово значение е гъвкавият отговор на ПОО към динамиката в потребностите на пазара на труда. „ПОО трябва да се превърне в привлекателен и мотивиран избор в управлението на кариерата. Необходимо е, също така, създаването на съвременна система за прогнозиране на потребностите от квалификации, гъвкаво и бързо реагиране на потребностите на пазара на труда от нови и осъвременени квалификации“, заяви Томчо Томов. Според него, е необходимо създаването на работещ механизъм за проследяване реализацията на завършилите и предоставяне на обратна връзка за качеството на ПОО. „ПОО трябва да се отвори към ученето през целия живот, към неформалното обучение, към възможностите за придобиване и валидиране на елементи от отделни квалификации, осигуряване на „хоризонтална“ и „вертикална“ проходимост между различните професии и квалификационни степени, пренос на кредити към висшето образование“, каза още Томов. Според него, необходима е промяна в парадигмата на ПОО, вкл.:

-        конструктивистко учене – не просто даване на знания, а учениците сами да конструират познанието и разбирането в собственото си съзнание, да постигат разбиране, прерастващо в умения, да постигат решения на познавателни задачи и ситуации, максимално близки до реалния живот, използвайки разнообразни начини на работа;

-        по-широко прилагане на метода STEM (science, technology, engineering, mathematics - наука, технологии, инженерство, математика), който насърчава интердисциплинарните и кросфункционални знания, и помага на учащите да развиват своя начин на мислене;

-        развитие на предприемаческите и на меките умения у младите хора.

Не на последно място, Томчо Томов обърна внимание върху потребността от работещи модели на взаимодействие между бизнеса и ПОО, вкл. практическо обучение в реална среда (учене чрез правене и преживяване), изграждане на онлайн платформи за трансфер на знание относно процеси и технологии, платформи за създаване на е-уроци, електронни симулационни бизнес модели, онлайн инструменти за оценка, секторни квалификационни фондове, центрове за обучение и оценка, и др.

В заключение, Томов цитира Алберт Айнщайн, според когото „Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.

Днешната среща протича под мотото „Бъдещето на труда - бъдещето на професионалното образование и обучение", а сутрешната дискусия беше съсредоточена върху бъдещето на ПОО (VET 2030) - предизвикателства, приоритети, характеристики и визия след 2020 г. Основните изказвания по темата „Бъдещето на професионалното образование и обучение – българската перспектива“ направиха Мария Тодорова, директор на Дирекция „ПОО“ в МОН, Томчо Томов – директор на НЦОК при БСК, и Юлия Симеонова - национален секретар на КНСБ.

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от проучване на пазара на труда в България и резултатите от ПОО, осъществено от Industry Watch, както и картографиращо проучване на мерките за проследяване на придобитите професионални умения в държавите-членки на ЕС.

За първи път вниманието на държавите-членки ще бъде насочено към Препоръката за проследяване на завършилите в областта на ПОО. Дискусиите ще се провеждат в 4 работни групи, така че всеки делегат ще има възможност да сподели своето мнение по темите и да обмени практически опит. Семинарите за партньорска проверка за проследяване на завършващите курсове се извършват с оглед на препоръката на Съвета относно проследяването на висшисти, приета през ноември 2017 г.

Вторият ден на форума ще бъде посветен на заключенията, по-нататъшния път на политическите дебати относно актуализирането на политиките за ПОО и обучението за възрастни. В рамките на тази част от дискусията ще бъдат представени и приоритетите в областта на ПОО на предстоящото Австрийско председателство на Съвета на ЕС.

__________

Вж. ПРЕЗЕНТАЦИЯ на Т.Томов

Дата: 23.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3745