26.04.2018

Секторен консултативен съвет към сектор „Енергетика“ беше учреден на 26 април 2018 г., в София.

Съветът се създава във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент МТСП. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В предишния програмен период БСК изгради 20 секторни консултативни съвета, а в рамките на настоящия проект е предвидено изграждането на нови 5 съвета, един от които е този за сектор „Енергетика“.

Учредители на СКС „Енергетика“ са:

 1. Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София;
 2. Национална електрическа компания ЕАД, гр. София;
 3. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй;
 4. „Енерго-ПРО Варна“ ЕАД, гр. Варна;
 5. ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора
 6. Технически университет – София, Електротехнически факултет
 7. Национална агенция по професионално образование и обучение
 8. Българска браншова камара на енергетиците

За председател на СКС бе избран Проф. Валентин Колев – Декан на Електротехническия факултет към Техническия университет – София, зам.-председател на Българска браншова камара на енергетиците, а за референт - Ива Драганова, главен асистент в Техническия университет - София.

Основна задача на секторните консултативни съвети е създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане, вкл.:

 • Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
 • Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
 • Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
 • Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
 • Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
 • Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
 • Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
 • Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проекто-становища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.

За допълнителна информация: Ива Драганова – гл. асистент, Електротехнически факултет - София – тел. +359 886 61 41 57, e-mail: ivadraganova@tu-sofia.bg.

 

Дата: 26.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1650