Дата: 19.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2377

На 19 април 2018 г., в офиса на Аутомотив клъстер България, бе учреден Секторен консултативен съвет към сектор „Автомобилна индустрия“.

Съветът се създава във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент МТСП. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За председател на секторния консултативен съвет бе избран арх. Любомир Станиславов – Председател на Аутомотив Клъстер България и за референт Миглена Митева – програмен директор на Аутомотив Клъстер България.

В Секторния консултативен съвет участват като пилотни предприятия:

1. Хайкад Инфотех –    гр. Пловдив

2. Граммер АД – с. Трудовец

3. ЕТЕМ България ЕАД – гр. София

4. Мелексис България ЕООД – гр. София

5. Сенсата Технолоджис ЕООД           – гр. София

6. Стандард Профил България ЕАД – гр. Стара Загора

7. Университет "Ангел Кънчев" – гр. Русе

8. Университет "Проф. А. Златаров" – гр. Бургас

В предишния програмен период БСК изгради 20 секторни консултативни съвета, а в рамките на настоящия проект е предвидено изграждането на нови 5 съвета, един от които е този за сектор „Автомобилна индустрия“.

Основна задача на секторните конуслтативни съвети е създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане, вкл.:

  • Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
  • Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
  • Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
  • Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
  • Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
  • Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
  • Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
  • Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проекто-становища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.

За допълнителна информация Миглена Митева – програмен директор – Аутомотив Клъстер България – тел. +359 896 901001, e-mail: miglena.miteva@automotive.bg.