02.05.2018

Секторен консултативен съвет към сектор „Добивна промишленост“ беше учреден на 02 май 2018 г., в София.

Съветът се създава във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент МТСП. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В предишния програмен период БСК изгради 20 секторни консултативни съвета, а в рамките на настоящия проект е предвидено изграждането на нови 5 съвета, един от които е този за сектор „Добивна промишленост“.

Учредители на СКС „Добивна промишленост“ са:

 1. „ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЪРВИС“ ЕООД, гр. ПЛОВДИВ;
 2. „ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ;
 3. „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК““ ЕАД, гр. РАДНЕВО;
 4. „АСАРЕЛ - МЕДЕТ“ АД, гр. ПАНАГЮРИЩЕ;
 5. „ГЕОТЕХМИН“ ООД,  гр. СОФИЯ;
 6. „ГОРУБСО - МАДАН“ АД, ГР. МАДАН, ОБЛ. СМОЛЯН
 7. „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД – С.ЧЕЛОПЕЧ
 8. „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД – С. МИРКОВО
 9. „КАОЛИН“ АД – ГР. СЕНОВО, ОБЛ. РУСЕ
 10. „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, С. ЗЛАТНА ПАНЕГА ОБЛ. ЛОВЕЧ
 11. „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД – ГР.КЪРДЖАЛИ
 12. МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. сОФИЯ
 13. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 14. БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

За председател на СКС бе избран д-р инж. Иван Митев – Член на УС и изпълнителен директор на БМГК, а за референт – г-жа Деница Цветкова, административен секратар на БМГК - София.

Основна задача на секторните консултативни съвети е създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане, вкл.:

 • Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
 • Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
 • Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
 • Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
 • Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
 • Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
 • Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
 • Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проекто-становища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.

За допълнителна информация: Деница Цветкова – административен секретар на БМГК – София, тел. 02 99 50 307, моб. 0879889243, е- mail: office@bmgk-bg.org

Дата: 02.05.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3555