26.06.2015

Над 120 национални и секторни проучвания и анализи, проучване на международния опит, 46 анкетни проучвания, 5 пакетни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба, 49 методики, наръчници и указания в помощ мениджърите, внедряващи компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

Това са само част от резултатите от осъществения от Българската стопанска камара (БСК) проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Проектът е реализиран в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа", в периода 2009-2015 г., в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Резултатите от осъществения проект бяха представени на пресконференция днес, 26.06.2015 г., от ръководителя на проекта и изпълнителен председател на БСК Божидар Данев, програмния директор Жечко Димитров и ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов.

Ключовото постижение в рамките на проекта е разработената и внедрена информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence - уникална за България система в областта на развитието на човешките ресурси, която интегрира на едно място професионални стандарти, инструменти за оценка и пътища за придобиване и развитие на компетенциите.

MyCompetence има впечатляващо като обем и качество съдържание, в т.ч.:

 • Професионални стандарти за близо 500 длъжности и над 1000 близки до тях длъжности (= над 25% от всички длъжности в НКПД);
 • Каталог на компетенциите в 20 икономически сектора, вкл. дефинирани 3 560 компетенции и 37 700 поведенчески модела;
 • 530 инструмента за оценка на компетенциите;
 • Е-платформа за разработване на фирмени компетентностни модели;
 • Платформа за електронно обучение и видео уроци за развитие на компетенциите;
 • Каталог с ресурси за развитие (4 200 обучителни организации и програми; специализирана литература за самоподготовка и др.);
 • Икономически показатели за състоянието на секторите и на работната сила.

 

MyCompetence е полезен инструмент и за работодателите, и за човешките ресурси (вкл. заети, безработни, учащи), и за държавните и образователните институции. Системата дава възможност самооценка на пригодността за заемане на конкретна длъжност. Всеки може да провери какви знания, умения и способности притежава и доколко те отговарят на очакванията на настоящите и потенциалните работодатели в даден сектор на икономиката. Важен елемент от системата е платформата за електронни обучения, чрез които всеки може да надгради придобитите знания и умения, така че да стане по-успешен и устойчив на пазара на труда. MyCompetence позволява на работодателите по-ефективно да управляват човешките ресурси и тяхното трудово представяне и по този начин да увеличават производителността на труда, както и да съкращават загубите от слаба трудова и технологична дисциплина.

Чрез инструментите, включени в MyCompetence, работодателите намаляват с до 80% разходите си за подбор на персонала и сериозно съкращават срока за адаптиране на новопостъпилите работници. Освен това, имат възможност по-ефективно да обвързват системите за възнаграждение и стимулиране с резултатите от трудовото представяне и нивото на компетенции, а това от своя страна, допринася за повишаването на мотивацията, ангажираността и удовлетвореността на служителите и намалява текучеството на персонал. Богатият аналитичен и статистически материал, наличен в MyCompetence, е полезна база за държавните институции в процеса на формиране, актуализиране и промяна на политиките и мерките в областта на заетостта, образованието и социалните дейности. Увеличават се възможностите за анализ и прогнозиране на потребностите на пазара на труда от нови умения и квалификации на национално, секторно и регионално ниво, както и прецизиране на публичните инвестиции по отношение на повишаване на професионалната квалификация. От друга страна, образователните институции имат възможност чрез MyCompetence да променят учебните планове и програми съобразно изискванията на пазара на труда, както и да оценяват ефективността на образователния процес, вкл. в съпоставка със съответните европейски образователни стандарти и изисквания.

В реализацията на MyCompetence са участвали над 2000 души, вкл. представители на 37 браншови и регионални организации на работодателите, над 400 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 17 университети, както и 15 водещи консултантски агенции за управление на човешките ресурси. Внедрена е и сертифицирана система за управление на сигурността на информацията по стандарта ISO/IEC 27001:2013, верифицирана от KPMG.

***

По време на днешната пресконференция бяха представени и резултатите от анкетно проучване за потребностите и нагласите за въвеждане на дуално обучение в България, проведено в рамките на проекта на БСК през пролетта на тази година сред собственици и мениджъри на предприятия, от една страна, и педагогическия персонал на професионалните гимназии – от друга. В анкетата са участвали 120 професионални гимназии от 11 области в България и 207 работодатели.

Според данните от проучването, макар дуалното обучение да се посочва като „панацея“ за разрешаване на проблемите в професионалното образование, в детайли за него са информирани само малко над 18% от работодателите и към 32% от средните професионални училища. Цели 22% от предприятията и над 4% от професионалните гимназии изобщо не са запознати с тази система. Изводът: бизнесът и образованието все още не са готови да реализират на практика обучението чрез работа.

Педагозите са доста скептични към скорошното въвеждане на обучението чрез работа. Две трети от тях посочват като основна пречка за това незаинтересоваността на работодателите. Почти толкова очакват проблеми с финансирането на тази нова образователна форма. Повече от половината виждат дефицити в нормативната уредба. Почти всеки втори е песимист поради липса на мотивация у учениците, посочи Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в БСК.

Мениджърите поставят акцент върху недостатъците в нормативната уредба и липсата на мотивация сред младите хора. Тревожат ги също финансовите проблеми и липсата на опит при въвеждането на дуалното обучение. Едва 23% от работодателите обаче смятат, че бизнесът не е заинтересован.

Резултатите от анкетното проучване очертават няколко основни тенденции и изводи:

 1. Задълбочава се диспропорцията между търсене и предлагане на квалификация на пазара на труда. Работодателите изпитват сериозни затруднения с намирането на специалисти със средно образование и квалификация. Изследването откроява над 200 дефицитни професии и длъжности. Това са ниско квалифицирани и квалифицирани работници, техници, монтьори, оператори на машини и съоръжения и др. Най-остър недостиг има в строителството, химическата промишленост, металургията, машиностроенето, информационните технологии, енергетиката, транспорта, хранително-вкусовата и питейната промишленост, мебелната промишленост, търговията, туризма. Всеки втори работодател е неудовлетворен от нивото на общите бизнес познания, техническите и технологичните знания и неуменията за работа с конкретни машини, съоръжения, инструменти и прибори за измерване. Всеки втори или трети работодател твърди, че на младите специалисти липсват основни меки умения, като трудова и технологична дисциплина (47.3%); отговорност и ангажираност (37.2%); желание за продължаващо професионално усъвършенстване (35%); организираност и лична ефективност (34%).
   
 2. Въвеждането на дуалното обучение изисква целенасочена подготовка в предприятията и обезпечаване на специфични условия за обучение чрез работа. Най-важното според 82% от анкетираните работодатели е осигуряването на квалифицирани наставници, които да провеждат практическото обучение на работното място. Работодателите (97%) и педагозите (92%) са единодушни, че предприятията трябва да участват в изготвянето на учебните планове и програми, по които да се извършва дуалното обучение. Това налага специфични форми на взаимоотношения между професионалните гимназии и предприятията, както и промяна в нормативните и методическите изисквания. Анкетираните работодатели си дават ясна сметка за допълнителните разходи и ресурси, които трябва да вложат в организацията и провеждането на дуалното обучение. В тази връзка те очакват държавата да стимулира старта на процеса, като финансира основните възнаграждения на обучаващите се чрез работа (73%), разходите за осигуровки на обучаващите се (41%) и като предостави данъчни облекчения за предприятията, включили се в системата за дуално обучение (41%)
   
 3. Необходима е широка разяснителна кампания за положителните елементи в дуалното обучение, убедени са и двете страни, участвали в проучването. БСК предлага да се предоставя предварителна информация на родителите и децата за състоянието и перспективите на предприятията, участващи в системата; да се публикуват в интернет списъци на предприятията и търсените от тях професии. Полезно е да бъдат изградени областни и национален портал с информация за действащите фирми, кадровата им обезпеченост и прогнозна потребност от технически кадри за период от поне 5 години напред. Важно е да се въведе кариерно ориентиране на децата още от първи клас. Настоява се също за създаване на ясна и ефективна система за кариерно развитие на учениците в бъдеще с цел повишаване на тяхната мотивация за усвояване на съответната професия
   
 4. Работодатели и педагози смятат, че е добре въвеждането на дуалното обучение да стартира пилотно само с професии и специалности, за които има условия в дадения регион. Категорично се настоява за прекратяване на тенденцията на закриване на паралелки и професионални гимназии, както и за въвеждане на защитени от държавата професии.

***

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

Дата: 26.06.2015

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 5525