28.04.2010

Стартова работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони се проведе на 27 и 28 април 2010 г. в БСК.

Форумът се организира в рамките на изпълняван от Българската стопанска камара, в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа", проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Повече от 70 представители на регионални и браншови организации, членове на БСК, отговорни държавни институции и консултантски агенции за заетост, както и ръководители „Човешки ресурси" на водещи предприятия, обсъждаха принципите и последователността на етапното изграждане на Националната референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Мрежата ще включва референтни звена и центрове на територията на цялата страна.

Целта на мрежата е да бъде създадена  подходяща инфраструктура за  отчитането на реалните потребности от работна сила с определени професионални компетенции в 20 сектора на икономически дейности и 10 региона.  По този начин се създава логистичната основа за изграждането и функционирането на „Информационна система за оценяване на компетенциите на работната сила (ИСОК)", като основен резултат от изпълнявания  проект.

Проектът се осъществява за период от 4 години и се очаква да приключи в края на 2013 г., когато трябва официално да стартира ИСОК. Информационната система ще позволи:

- идентифициране степента на съответствие с изискванията към компетенциите работната сила с цел създаване на условия за подобряване на производителността и адаптивността;

- повишаване възможностите и степента на участие на населението в различни форми на учене през целия живот;

- подобряване на първоначалния подбор, текущото атестиране на работната сила на фирмено ниво;

- развитие на лични и фирмени планове за кариерно развитие;

- подобряване уменията на нискоквалифицираните и възрастните работници с цел удължаване на трудовата им дейност и участието им икономиката на знанието;

- увеличаване на разходите на предприятията за продължаващо професионално обучение на основата на адекватно атестиране на компетенциите на персонала;

- подобряване на способността на заетите лица да посрещат настъпващите промени, свързани с процесите на преструктуриране на националната икономика и пазара на труда;

- насърчаване на инвестициите в човешкия капитал, както от страна на работодателите, така и от страна на работниците и служителите;

- информационно осигуряване на аналитичната и прогнозна дейност за потребностите от квалифицирана работна сила на браншово и регионално ниво за нуждите на средното и висше образование, системата на професионалното образование, управлението и администрирането на процесите на пазара на труда от страна на държавните органи.

Дата: 28.04.2010

Източник: БСК

Прочетено: 5683