03.11.2011

На 2 и 3 ноември 2011 г. в София се проведе обучение на втората група оценители на компетенции по проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

В обучението се включиха 21 специалисти „Човешки ресурси" от от секторите „Дървообработваща и мебелна промишленост", „Туризъм", „Месопреработка", „Електроника", „Електротехника" и „Металургия", които се обучават как да определят ключовите длъжности в предприятията, как да разработват компетентностни модели и как да оценяват компетенции. Преподавателят Добрин Падалски, заедно с теоретичните подходи към материята, предлага на курсистите разнообразие от практически упражнения под формата на казуси, ролеви игри и др.

Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души, като основната целева група са представители на 200 пилотни предприятия. В обучението до края на 2012 г. ще бъдат включени и представители на работодателски организации, на партньорите по проекта - синдикалните организации КНСБ и КТ„Подкрепа", а също така и министерства и агенции, чиито дейности са пряко свързани с пазара на труда.

Оценителите ще бъдат първите потребители на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила, която ще бъде изградена по проекта. Обучението ще им даде знания за същността на основните процеси, свързани с анализа и проектирането на длъжностите в организацията/сектора, за типовете компетенции, за методите и подходите за разработване на компетентностен модел на организацията/сектора и компетентностен профил на длъжността, за инструментите, използвани за измерване и оценяване на компетенции. Обученията ще се извършват на базата на разработените по проекта „Методика за определяне на ключовите длъжности", „Методика за разработване на компетентностен модел" и „Основни правила за оценка на компетенции".

Обучението на оценителите ще повиши и ключовите компетенции на самите обучаеми, като се акцентира на умението за самостоятелно учене и събиране на информация, особено при работа с голям обем информация. Оценителите ще ползват всички разработени по проекта материали, достъпни в електронен вид.

Прилагането на придобитите от оценителите умения и компетенции ще подпомогне процесите на по-гъвкаво използване на работната сила, повишаване на нейното качество, а оттук и на конкурентоспособността на бизнеса на ниво организация, сектор, регион.

Дата: 03.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3466