13.05.2010

На 12 и 13 май 2010 г., в БСК се проведе Втора работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Форумът бе организиран по изпълняван от БСК, в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа" проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" са КНСБ и КТ „Подкрепа".

В рамките на двудневната среща участие взеха представители на над 50 регионални и браншови организации, членове на камарата, държавни ведомства, консултантски агенции в областта на заетостта, както и ръководители на отдели „Човешки ресурси" от редица водещи компании в страната.

Присъстващите бяха запознати със същността, целите, организацията и управлението на проекта, като в детайли бяха разгледани възможни работни хипотези за изграждането на референтни звена и консултативни съвети, подбора на пилотните предприятия, както и някои предизвикателства, пред които е изправено успешното изпълнение на проекта.

В последвалата оживена дискусия се изказаха редица представители на браншови камари, регионални асоциации и държавни институции, които изразиха своето одобрение и готовност за пълноценно участие в изпълнението на проекта. Участниците в дискусията отправиха разнообразни коментари и конкретни въпроси по организацията и управлението на проекта.

Беше препоръчано изграждането на специфични за българската действителност референтни звена и секторни съвети, а не привнасянето на готови модели отвън. Обсъдена бе и готовността на бизнеса да приеме и изпозлва бъдещата информационна система за оценяване на компетенциите на работната сила. Беше подчертано, че въпреки ефектите на икономическата криза, в страната все още има липса на висококвалифицирани кадри, което може да се преодолее чрез по-ефективен диалог между институциите, обучителните организации и бизнеса.

През м. юни ще се проведе Национална среща по проекта на БСК по ОП РЧР, на която ще бъде обсъдена структурата и функциите на Националната референтна мрежа и звената за оценяване на компетенциите на работната сила.

Дата: 13.05.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3320