03.06.2011

В края на месец май 2011 година успешно приключи одитът на междинните финансови отчети по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", осъществяван от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор No BG051PO001-2.1.06.

Проверката е извършена от екип на специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД и обхваща периода от началната дата на започване на изпълнението на проекта (23 октомври 2009 г.) до 31.12.2010 година. При извършения одит не са установени слабости и нередности. Съгласно изразеното одиторско мнение, извършените в проверения период разходи са отразени вярно и точно във всички съществени аспекти.

 

Дата: 03.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2160