14.04.2011

По време на дискусионния форум "Насоки за прилагане на Директива 2008/104 на ЕС за временна работа в българската практика", директора „Осигурителни отношения" на БСК Снежана Славчева заяви позицията на организацията относно въвеждането на агенции за временна заетост у нас. В рамките на своето приветствие към участниците, Снежана Славчева заяви, че през последната година регистрираната безработица в България се затвърди около 10-те процента, а като прибавим трайно безработните и обезкуражените лица, реалните проценти достигат 17-18. Особено тревожен факт, е че през последните две години броят на работните места е намалял с 12.5%.  „Все повече европейски фирми използват агенциите за временна заетост, за да намалят разходите си чрез по-висока гъвкавост на заетостта. Това помага на работодателите да намерят работници със специфични умения, както и когато те имат нужда от тях, като по този начин избягват тежките и времеемки процедури по набиране на персонал, както и съответните административни разходи.", заяви в приветствието си Снежана Славчева. Експертът посочи, че БСК, като организация, която обединява интересите на повече от 40 000 национални компании и като член на най-мощния европейски бизнес съюз BUSINESSEUROPE, категорично настоява за развитие на гъвкав и сигурен пазар на труда. „Ние смятаме, че трябва да има сигурна законова основа за регулиране на тристранните отношения между предприятията за временна работа, приемащите предприятия и работниците и служителите, които изпълняват възложена работа на място, различно от седалището на работодателя, с когото е сключен трудовия договор.", заяви Славчева.

Българската стопанска камара открито застава зад искането за прилагане на общите принципи на гъвкавост и сигурност, по които България изостава чувствително спрямо всички страни-членки на ЕС. Според организацията, създаването на агенции за временна заетост ще покрие сериозната празнина в осигуряването на трудови ресурси за временна заетост в отделни сектори, както и ще помогне за осигуряването на работни места с високи или специфични изисквания за професионална компетентност. „Ние виждаме още една положителна роля на агенциите за временна заетост - те могат да изпълняват програми за ограмотяване и професионално обучение, като едновременно подготвят бъдещите служители, но и им осигуряват трудов опит.", коментира Славчева. Според нея въпреки високите нива на безработица у нас, продължава недостигът на квалифицирани кадри. Образователно-квалификационната структура на населението, респективно - на трудовия ресурс, с всеки изминал ден се влошава. Връзката между броя и специалностите на новоприетите и обучаващите се студенти с потребностите на бизнеса е все по-слаба и не отразява реалните нужди от кадри в отделните отрасли и производства. Ето защо, всяка допълнителна възможност за повишаване на професионалните компетенции на работната сила трябва да бъде търсена и поощрявана. Една такава възможност биха дали и агенциите за временна заетост. В заключение експертът допълни, че БСК вижда много силна роля на агенциите за временна заетост и при прилагането на общоевропейските политики за съчетаване на професионалния и семейния живот и предотвратяването на всякакви форми на дискриминация, както и като противодействие на разширяващите се негативни ефекти за заетостта и вътрешния трудов пазар вследствие на глобалната икономическа криза.

Снежана Славчева коментира и дейностите по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. В изложението си тя подчерта, че се работи много активно за създаването на анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти. Според Снежана Славчева изграждането на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила, ще отговори на бъдещите потребности на пазара на труда.

 

Дата: 14.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 4040