26.10.2010

Днес, 26 октомври 2010 г., в БСК беше учреден Национален съвет за оценка на компетенциите в България (НСОК). Съветът се изгражда в рамките на изпълнявания от БСК проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чиято крайна цел е създаване на онлайн базирана Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони (ИСОК).


В създадения днес съвет участват представители на държавни институции, социалните партньори, браншови организации и академичната общност, имащи отношение към развитието на трудовия ресурс на страната и целите на проекта. Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието, младежта и науката ще бъдат представлявани в Съвета от заместник-министри, а Националната агенция за професионално образование и обучение - от нейния директор. В състава на Съвета влизат и представители на организации, специализирани в управление на човешки ресурси.


За съпредседатели на Съвета бяха избрани Божидар Данев - ръководител на Проекта и председател на БСК, Милена Дамянова - заместник-министър на образованието, младежта и науката, и  Деян Пушкаров - председател на НАПОО. Министерството на труда и социалната политика ще участва в съвета със статут на наблюдател.


НСОК ще бъде постоянно действащ орган за сътрудничество, консултации и институционализиране на оценката на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Съветът ще:

 

  • утвърждава компетентностни модели със статут на препоръчителни  професионални стандарти, 
  • разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда;
  • прави предложения за промяна на нормативната уредба;
  • приема препоръчителни социално-осигурителни прагове  по браншове и длъжности;
  • прави предложения за актуализиране на националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД).

 


Съветът ще ръководи Националната референтна мрежа (НРМ) за оценка на компетенциите на работната сила, която предстои да бъде изградена в рамките на проекта. Мрежата ще обхваща 20 секторни референтни звена и 10 регионални центрове за оценка на компетенциите. НРМ е организационна „инфраструктура", необходима за изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила. Мрежата ще обезпечава логистично разработването, утвърждаването и внедряването в практиката на компетентностни модели на секторно и корпоративно ниво. Общата методическа и съдържателна координация на дейностите в Националната референтна мрежа ще се осъществява отНационален център за оценка на компетенциите (НЦОК).  


На първото си заседание НСОК утвърди първите два пилотни сектора, с които ще стартира разработването и прилагането на компетентностни модели. За целта бяха подписани споразумения с Браншовата камара по информационни технологии (БАИТ) и Браншовата камара на металургичната индустрия (БАМИ).

 


 Под компетенции за целите на проекта се разбира „Съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения на личността и проявлението им за постигане на резултати в определена професионална роля или организация".

Оценката на компетенциите ни дава възможност да вникнем в качествата на служителите. С нейна помощ става ясно в кои области даден служител има нужда да израства, да се приспособява към изменените обстоятелства или ново професионално развитие.

Компетентностният модел включва: 1. Изискванията за съответната длъжност и 2. Компетенциите на личността

Дата: 26.10.2010

Източник: БСК

Прочетено: 4360